Μεγάλη αύξηση κύκλου εργασιών και κερδών πριν τη φορολογία σημείωσε η μεταλλουργική εταιρία Mevaco κατά το πρώτο τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης.

Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε από τα 5,36 εκατ. ευρώ στα 6,9 εκατ. ευρώ και τα κέρδη πριν τη φορολογία από τις 42 χιλ. ευρώ στις 267 χιλιάδες ευρώ.

Ωστόσο, η αυξημένη λογιστική φορολόγηση είχε ως αποτέλεσμα τα μετά από φόρους αποτελέσματα να καταστούν αρνητικά, στις -18 χιλιάδες ευρώέναντι -7 χιλ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Στο μέτωπο των ταμειακών ροών, η εισηγμένη εμφάνισε θετικές ελεύθερες ταμειακές ροές γύρω στις 550 χιλιάδες ευρώ.