Η Αστήρ Παλάς Βουλιαγμένης συγκαλεί τακτική γενική συνέλευση την Πέμπτη 20 Ιουνίου 2013 και ώρα 15.00, στην έδρα της, Απόλλωνος 40 στη Βουλιαγμένη, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων:

1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2012 (1/1/2012-31/12/2012) καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2012 (1/1/2012-31/12/2012).

3. Τροποποίηση του άρθρου 24 του καταστατικού σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη παράγραφο 8 του άρθρου 18 του ΚΝ 2190/1920.

4. Έγκριση αμοιβής Διευθύνοντος Συμβούλου για το χρονικό διάστημα από 6 Ιουλίου 2012 έως και 20 Ιουνίου 2013 και προέγκριση αυτής μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2014 καθώς και έγκριση αμοιβής του Προέδρου Επιτροπής Ελέγχου από 1 Μαρτίου 2013 έως και 20 Ιουνίου 2013 και προέγκριση αυτής μέχρι την 28η Φεβρουαρίου του 2014.

5. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης 2013 και έγκριση της αμοιβής τους.

6. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

7. Έγκριση εκλογής νέων μελών επιτροπής ελέγχου.

8. Έγκριση διάθεσης των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την τελευταία αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

9. Ανακοίνωση εκλογής νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων και επικύρωση εκλογής ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

10. Διάφορες ανακοινώσεις.