Βελτιωμένα οικονομικά αποτελέσματα παρουσίασε ο όμιλος Quest Συμμετοχών στο πρώτο τρίμηνο του 2013, σε σχέση με το αντίστοιχο οικονομικό τρίμηνο του 2012. Συγκεκριμένα, οι πωλήσεις του ομίλου ανήλθαν σε 67,9 εκατ. ευρώ έναντι 67,6 εκατ. ευρώ πέρυσι, σημειώνοντας οριακή αύξηση.

Αντίστοιχα, τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 2.705 χιλ. ευρώ, έναντι 2.045 χιλ. ευρώ του 2012. Επίσης, τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 1.176 χιλ. ευρώέναντι 160 χιλ. ευρώ πέρυσι, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε  117 χιλ. ευρώ,  έναντι 83 χιλ. ευρώ το 2012.

Σημειώνεται ότι τα μετά από φόρους αποτελέσματα, του ομίλου επιβαρύνθηκαν με ποσό 1 εκατ. ευρώ αναβαλλόμενου φόρου που προκύπτει  από την αλλαγή του φορολογικού συντελεστή επί των κερδών από 20% σε 26%. Το ποσό αυτό δεν αποτελεί χρηματική υποχρέωση – καταβολή φόρου. Τέλος, τα καθαρά ταμειακά διαθέσιμα (ταμειακά διαθέσιμα μείον δανειακή επιβάρυνση) του ομίλου ανέρχονται σε 13,7 εκατ. ευρώ έναντι 17,9 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης του 2012.

Σε επίπεδο μητρικής εταιρείας, τα έσοδα της Quest Holdings ανήλθαν σε 892 χιλ. ευρώ, έναντι 1.014 χιλ. ευρώ το 2012. Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 121 χιλ. ευρώ, έναντι 159 χιλ. ευρώ το 2012. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 32 χιλ. ευρώ, έναντι 18 χιλ. ευρώ πέρυσι, ενώ οι ζημιές μετά από φόρους ήταν 254 χιλ. ευρώ, έναντι 5 χιλ. ευρώ τη περυσινή αντίστοιχη περίοδο.