Το κόστος αποτελεί το σημαντικότερο εμπόδιο για τη συμμετοχή των εργαζομένων σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας με τίτλο «κίνητρα και εμπόδια συμμετοχής των ενηλίκων στη διά βίου μάθηση», που διεξήγαγαν το Ινστιτούτο Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΙΝΕ ΓΣΕΕ) και το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ).

Εκτός από το κόστος, στην ομάδα των συνηθέστερων και σημαντικότερων εμποδίων καταγράφονται η έλλειψη πληροφόρησης ή η ελλιπής ενημέρωση, η έλλειψη χρόνου λόγω επαγγελματικών ή άλλων υποχρεώσεων, αλλά και λόγοι που σχετίζονται με την οργάνωση των σεμιναρίων, όπως οι μη βολικές ημέρες και ώρες υλοποίησης, η ποιότητα των σεμιναρίων, ο τόπος διεξαγωγής, καθώς και η μεγάλη διάρκειά τους.

Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, η Ελλάδα κατατάσσεται σταθερά στις τρεις τελευταίες θέσεις ανάμεσα στις 27 χώρες-μέλη της ΕΕ, παρά το υψηλό ποσοστό όσων δηλώνουν την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν σε προγράμματα.

Το 68% του εξεταζόμενου πληθυσμού δηλώνει ότι επιθυμεί να συμμετάσχει σε κάποιο σεμινάριο σχετικό με το επάγγελμά του τους επόμενους 12 μήνες, ενώ ο ένας στους δύο συμμετέχοντες στην έρευνα δήλωσαν ότι έχουν συμμετάσχει τουλάχιστον μία φορά στην ενήλικη ζωή τους σε κάποιο σεμινάριο/εκπαιδευτικό πρόγραμμα ή εκπαιδευτική δραστηριότητα που αφορούσε το επάγγελμά τους.

Το 15,9% ανέφερε ότι συμμετείχε σε κάποιο σεμινάριο ή εκπαιδευτικό πρόγραμμα που αφορούσε το επάγγελμά του κατά τους τελευταίους 12 μήνες. Από αυτούς, το 21,1% ήταν μισθωτοί, το 14,6% αυτοαπασχολούμενοι ή εργοδότες και το 7,9% άνεργοι.

Σχετικά υψηλοτέρα ποσοστά συμμετοχής σε σεμινάρια που αφορούν το επάγγελμα κατά τους τελευταίους 12 μήνες εμφανίζουν οι άνδρες, οι νεότερες ηλικίες, οι άγαμοι, οι πανεπιστημιακής μόρφωσης, οι δηλώνοντες επαρκές εισόδημα. Τα μέλη συνδικάτων, συλλόγων και εθελοντικών οργανώσεων εμφανίζονται να συμμετέχουν σαφώς περισσότερο από όσους δεν έχουν ιδιαίτερη ενασχόληση με τα κοινά.

Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάστηκαν σήμερα, κατά τη διάρκεια ημερίδας που πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο των γραφείων της ΓΣΕΒΕΕ στην Αθήνα.

«Μία χώρα χωρίς επαρκώς καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στις συνθήκες του διεθνούς ανταγωνισμού», τόνισε χαιρετίζοντας την έναρξη των εργασιών της ημερίδας, ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ Γιώργος Καββαθάς και σημείωσε ότι «η κατάρτιση είναι απαραίτητο εργαλείο για την ανάπτυξη, ενώ ενδιαφέρει εξίσου εργαζόμενους, εργοδότες και αυτοαπασχολουμένους».

Ο κ. Καββαθάς, επισήμανε ότι η μείωση των δημοσίων δαπανών και η συρρίκνωση των εσόδων των επιχειρήσεων έχει περιορίσει το εύρος της κατάρτισης και εξέφρασε την προσδοκία ότι τα πορίσματα της μελέτης θα συμβάλλουν στη συζήτηση για την επεξεργασία των γενικότερων πολιτικών που ασκούνται στο θέμα αυτό.

Την άποψη ότι η χώρα μας έχει μείνει πίσω στο θέμα της δια βίου μάθησης, διατύπωσε κατά την παρέμβασή της η γενική γραμματέας της Δια Βίου Μάθησης Ελένη Καρατζόλα.

«Μόλις το 3% των ατόμων 25-64 ετών συμμετέχουν σε σχετικά προγράμματα, ποσοστό πολύ μικρότερο από τον στόχο του 6% που είχε τεθεί για την περίοδο 2010-2011, ενώ είναι για μας σχεδόν απλησίαστο το 15% που αποτελεί τον στόχο των χωρών της ευρωζώνης», τόνισε η κ. Καρατζόλα και προσέθεσε ότι η Ελλάδα υστερεί σημαντικά και στον τομέα της τεχνικής εκπαίδευσης.

«Η Δια Βίου Μάθηση αναδεικνύεται σε ιδιαίτερα κρίσιμο ζήτημα, ειδικά υπό τις συνθήκες της οικονομικής κρίσης, κυρίως για το ανθρώπινο δυναμικό που βρίσκεται έξω από το εκπαιδευτικό σύστημα και σε πολλές περιπτώσεις έξω από την εργασία, ώστε να μπορέσει να διατηρήσει τη θέση του στην αγορά εργασίας ή να επανενταχθεί σε αυτήν», κατέληξε η γενική γραμματέας της Δια Βίου Μάθησης.

Η έρευνα διεξήχθη από τις 18 Ιανουαρίου έως τις 2 Φεβρουαρίου του 2012, σε αντιπροσωπευτικό δείγμα μισθωτών του ιδιωτικού τομέα, αυτοαπασχολουμένων και εργοδοτών, καθώς και ανέργων, με 1.200 τηλεφωνικές συνεντεύξεις από την Αττική, τη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, το Ηράκλειο και τη Λάρισα.