Τα Διοικητικά Συμβούλια της F.G. EUROPE A.E. και των κατά 100% θυγατρικών της εταιρειών ΦΕΙΔΑΚΗΣ SERVICE A.E. και ΦΕΙΔΑΚΗΣ LOGISTICS A.E., ενέκριναν το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης με απορρόφηση από την F.G. EUROPE A.E. των δύο θυγατρικών της εταιρειών, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Από την απορρόφηση θα προκύψουν οικονομίες κλίμακος για την F.G. EUROPE A.E. και τον Όμιλο συνολικά. Οι δραστηριότητες των απορροφούμενων εταιρειών θα γίνονται στο εξής από την F.G. EUROPE A.E., η οποία θα απορροφήσει και το σύνολο του προσωπικού τους.

Οι απορροφούμενες εταιρείες έχουν μέχρι και σήμερα κοινή Διοίκηση με τη Μητρική Εταιρεία, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι, η ακολουθούμενη πολιτική αναφορικά με τις δραστηριότητες των απορροφούμενων εταιρειών, δεν θα διαφοροποιηθεί.