Οι καθαρές ζημιές χρήσεως της Lamda Development σε ενοποιημένο επίπεδο ανήλθαν σε  11,1 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 3,4 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο της προηγούμενης χρήσεως, σύμφωνα με την ανακοίνωση αποτελεσμάτων πρώτου τριμήνου. Οι ενοποιημένες ζημιές οφείλονται αποκλειστικά στην εφάπαξ επίπτωση στα αποτελέσματα ποσού 11,8 εκατ. ευρώ που αφορά την αναπροσαρμογή της αναβαλλόμενης φορολογίας λόγω της αύξησης του συντελεστή φορολογίας κατά 6% (από το 20% στο 26%). 

Η κερδοφορία των τριών εμπορικών κέντρων (EBITDA) παρουσίασε αύξηση κατά 20% και ανήλθε στα 9,4 εκατομμύρια ευρώ περιλαμβανομένου και του οφέλους λόγω της μη καταβολής ενοικίου του ενοικίου του Golden Hall. Tα ενοποιημένα λειτουργικά αποτελέσματα (EBITDA) του Ομίλου (δηλαδή προ μεταβολών εύλογης αξίας επενδύσεων σε ακίνητα, αποσβέσεων, τόκων και φόρων) το πρώτο τρίμηνο του 2013 ανήλθαν σε 7,7 εκατομμύρια ευρώ έναντι  10,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο λόγω της πώλησης της συμμετοχής στη Eurobank Properties και επομένως την απουσία του μερίσματος των  3,7 εκατ. ευρώ

Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού προ Φόρων (Net Asset Value) ανήλθε σε  340,0 εκατ. ευρώ (8,3 ευρώ ανά μετοχή) έναντι 337 εκατ. ευρώ που ήταν την 31/12/2012, η πρώτη, έστω μικρή, αύξηση μετά από τέσσερα χρόνια κρίσης.

Ο συνολικός κύκλος εργασιών των καταστημάτων στο “Golden Hall” επίσης για το πρώτο τετράμηνο του έτους κινήθηκε ελαφρώς πτωτικά κατά 2% ενώ είναι αρκετά ενθαρρυντική η αύξηση του αριθμού των επισκέψεων κατά 5%, γεγονός που αποδεικνύει ότι το Εμπορικό Κέντρο έχει αποκτήσει πιστό καταναλωτικό κοινό. Σε ότι αφορά την λειτουργική κερδοφορία η μεγάλη αύξηση οφείλεται στην μη καταβολή ενοικίου λόγω και της πρόσφατης απόκτησης του δικαιώματος της επικαρπίας από το ΤΑΙΠΕΔ.

Η Μαρίνα του Φλοίσβου έχει επηρεαστεί σημαντικά από την οικονομική κρίση παρουσιάζοντας λειτουργικές ζημιές 0,3 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με 0,1 εκατ. ευρώ πέρσι ενώ τα κτίρια γραφείων συνεισέφεραν στη λειτουργική κερδοφορία του Ομίλου  0,5 εκατ. ευρώ, όσο περίπου και το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο. Tα έσοδα από συμμετοχές και μερίσματα εμφανίζονται αισθητά μειωμένα καθώς στο πρώτο τρίμηνο του 2012 συμπεριλήφθηκε στα αποτελέσματα το μέρισμα των  3,7 εκατ. ευρώ από τη Eurobank Properties.

Η θετική διαφοροποίηση της δραστηριότητας των εμπορικών κέντρων από την υπόλοιπη αγορά λιανικής συνεχίζεται καθώς αποτελούν σημεία αναφοράς και αποδοχής από το καταναλωτικό κοινό. Οι έμποροι λιανικής συνεχίζουν και έχουν το πλεονέκτημα του χαμηλότερου ενοικίου συγκριτικά με τις κεντρικές οδούς, μεγάλη υποστήριξη σε ενέργειες marketing και επικοινωνίας καθώς και εξασφαλισμένη μεγάλη επισκεψιμότητα, όπως αποδεικνύει η μέχρι σήμερα πορεία. Απόδειξη της επιτυχίας αυτής αποτελεί το καθεστώς υψηλών ποσοστών μίσθωσης των εμπορικών μας κέντρων (96%).

Πιο συγκεκριμένα, το πρώτο τετράμηνο του 2013 στο “Mediterranean Cosmos” στη Θεσσαλονίκη η πτώση του κύκλου εργασιών των καταστημάτων περιορίστηκε μόνο κατά 6%, η επισκεψιμότητα παρουσίασε πτώση κατά 7% ενώ η τριμηνιαία λειτουργική κερδοφορία παρουσίασε οριακή κάμψη κατά 3%. Αναφορικά με το “The Mall Athens” η λειτουργική κερδοφορία μειώθηκε κατά 11% ενώ το πρώτο τετράμηνο ο τζίρος των καταστημάτων και ο αριθμός των επισκεπτών παρουσίασαν πτώση κατά 16% και 7% αντίστοιχα. Πρέπει να επισημανθούν εδώ οι επιπτώσεις των εκτεταμένων απεργιών των μέσων μαζικής μεταφοράς που εκδηλώθηκαν κατά την ίδια περίοδο δεδομένου ότι οι επισκέπτες χρησιμοποιούν το τρένο/μετρό κατά κύριο λόγο.

 

  Εξελίξεις που αφορούν νέες επενδύσεις και συνεργασίες:

Η πλέον σημαντική εξέλιξη για τον Όμιλο είναι η απόκτηση της Επικαρπίας επί του Δικαιώματος Αξιοποίησης του κτιρίου του Διεθνούς Κέντρου Ραδιοτηλεόρασης (IBC) για 90 έτη από το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ). Η υπογραφή της συμβάσεως με την ταυτόχρονη καταβολή του τιμήματος των  81 εκατομμυρίων  ευρώ διεξήχθη την 5η Φεβρουαρίου 2013. Σκοπός της επένδυσής μας είναι η αξιοποίηση του ανεκμετάλλευτου χώρου του κτιρίου που θα περιλαμβάνει, εκτός από πρότυπο μουσείο Ολυμπιακών Αγώνων νέες εμπορικές και ψυχαγωγικές χρήσεις, καθώς και η περαιτέρω αύξηση της επισκεψιμότητας του Golden Hall.

Επιπλέον η LAMDA Development έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον και έχει ήδη προκριθεί στη δεύτερη φάση σε σημαντικούς διαγωνισμούς του ΤΑΙΠΕΔ όπως η αξιοποίηση του χώρου του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού, η αξιοποίηση ακινήτου στη περιοχή Παλιουρίου Χαλκιδικής καθώς και στη διαγωνιστική διαδικασία για τη πώληση του Αστέρα Βουλιαγμένης

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι μετά την υπογραφή της συμφωνίας στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ της LAMDA Development SA και της εταιρείας D-Marine Investments Holding B.V. του ομίλου συμμετοχών Dogus τον Δεκέμβριο του 2012 με στόχο κοινές επενδύσεις σε τουριστικές μαρίνες δημιουργήθηκε κοινή εταιρεία στην οποία τα μέρη συμμετέχουν με ποσοστό 50% και στην οποία η LAMDA Development συνεισέφερε τις μετοχές που κατείχε στη LAMDA Flisvos Holding ενώ η D-Marine συμμετείχε καταβάλλοντας μετρητά.

Η στρατηγική της εταιρείας συνοψίζεται στα εξής:

Στήριξη και ποιοτική βελτίωση των λειτουργικών κερδών με μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Προσεκτική διαχείριση της ρευστότητας, των εμπορικών και επενδυτικών κινδύνων του ομίλου καθώς και συνέχιση της προσπάθειας για περαιτέρω μείωση των λειτουργικών εξόδων.

Προώθηση της ανάπτυξης στο πίσω μέρος του κτιρίου IBC καθώς και των δύο μεγάλων αναπτύξεων στο Βελιγράδι. Συμμετοχή σε διαδικασίες διάθεσης ακίνητων περιουσιακών στοιχείων του Ελληνικού Δημοσίου από το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Του Δημοσίου Α.Ε. που παρουσιάζουν ιδιαίτερο αναπτυξιακό και επενδυτικό ενδιαφέρον με ενδυνάμωση υφιστάμενων αλλά και νέων στρατηγικών συνεργασιών με διεθνείς και Ελληνικούς ομίλους.