Τη διανομή καθαρού μερίσματος 0,035 ευρώ ανά μετοχή και τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 427.440,00 ευρώ αποφάσισε μεταξύ άλλων η Γενική Συνέλευση της Πλαστικάς Θράκης που πραγματοποιήθηκε σήμερα 29/5.

Αναλυτικά, οι μέτοχοι ομόφωνα ενέκριναν τη διάθεση αποτελέσματος της εταιρικής χρήσης 2012 (1.1.2012-31.12.2012), τη διανομή (καταβολή) μερίσματος και την παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων.

Ειδικότερα οι μέτοχοι ενέκριναν τη διανομή συνολικού μερίσματος ύψους   1.570.592,31 Ευρώ το οποίο θα διανεμηθεί από το αποτέλεσμα της χρήσεως 2012 και ειδικότερα ενέκρινε την διανομή μερίσματος 0,046 Ευρώ (μικτό ποσό) ανά μετοχή της Εταιρείας, από το οποίο ποσό βάσει του ν. 3943/2011 παρακρατείται ο αναλογούν στο μέρισμα φόρος, ποσοστού 25% και συνεπώς το τελικώς συνολικό καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος ανά μετοχή θα ανέλθει σε 0,035 Ευρώ.

Από την καταβολή μερίσματος εξαιρούνται 1.075.434 ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία. Ως ημερομηνία αποκοπής ορίστηκε η 10η Ιουνίου 2013, ημέρα Δευτέρα, σύμφωνα με το άρθρο 5.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Ημερομηνία Καθορισμού Δικαιούχων μερίσματος (record date) ορίστηκε η 12η Ιουνίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ημερομηνία καταβολής μερίσματος η 18η Ιουνίου 2013, ημέρα Τρίτη.  

Επιπλέον οι μέτοχοι ομόφωνα ενέκριναν τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 427.440,00 Ευρώ με μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών από 45.949.500 σε 45.094.620 κοινές ονομαστικές μετοχές, λόγω ακύρωσης 854.880 ιδίων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, τις οποίες ίδιες μετοχές απέκτησε η Εταιρεία σε εκτέλεση της από 3.11.2008 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων αυτής, και την συνεπεία της κατά τα ανωτέρω ληφθείσας αποφάσεως, τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας , εις τρόπον ώστε  μετά την ακύρωση των ιδίων μετοχών το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται σε  Ευρώ 22.547.310 διαιρούμενο σε 45.094.620 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,50 η κάθε μία.