Ζημιές ύψους 17,3 εκ. ευρώ παρουσίασε η Ελλάκτωρ στο τρίμηνο έναντι κερδών 2,4 εκ.ευρώ πέρσι. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Ελλάκτωρ και διαμορφώθηκε για το πρώτο τρίμηνο του 2013 σε 260,1 εκατ. ευρώ έναντι 280,7 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2012, μειωμένος κατά 7,3%.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) διαμορφώθηκαν για το πρώτο τρίμηνο του 2013 σε 27,3 εκατ., στα ίδια περίπου επίπεδα με την αντίστοιχη περίοδο του 2012, αυξημένα κατά 0,2%. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 52,6 εκατ. ευρώ έναντι 51,7 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του 2012, αυξημένα κατά 1,8%.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε ζημίες 18,4 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 7,2 εκατ. ευρώ. Η σημαντική αυτή διαφορά οφείλεται στην αύξηση της αναβαλλόμενης φορολογίας κατά ποσό 24,9 εκατ. ευρώ που επιβάρυνε τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2013, λόγω αύξησης του φορολογικού συντελεστή από 20% σε 26%.

Μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας τα αποτελέσματα για το πρώτο τρίμηνο του 2013 ήταν ζημίες 17,3 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 2,4 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του 2012.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε ζημίες στα επίπεδα των 0,100 ευρώ έναντι κερδών 0,014 ευρώ για το αντίστοιχο διάστημα του 2012.

Ειδικότερα:

O κατασκευαστικός κλάδος του Ομίλου (κατασκευή και λατομεία) για το πρώτο τρίμηνο του 2013 παρουσίασε κύκλο εργασιών 180,5 εκατ. ευρώ έναντι 193,6 εκατ. ευρώ για το αντίστοιχο διάστημα του 2012, μειωμένος κατά 6,8%. Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης της κατασκευής διαμορφώθηκαν σε κέρδη 3,3 εκατ. ευρώ έναντι 0,2 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του 2012. Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδη 1,1 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 3,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2012. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο της κατασκευαστικής δραστηριότητας του ομίλου είναι 2,4 δις ευρώ, ενώ υπάρχουν επιπλέον συμβάσεις προς υπογραφή ύψους 821 εκατ. ευρώ.

Ο κλάδος των Παραχωρήσεων είχε το πρώτο τρίμηνο του 2013 ενοποιημένα έσοδα 50,3 εκατ. ευρώ έναντι 59 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 14,7%, λειτουργικά κέρδη (αποτελέσματα εκμετάλλευσης) 14,1 εκατ. ευρώ έναντι 17,6 εκατ. ευρώ, μείωση 19,5% και τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδη 12,9 εκατ. ευρώ έναντι 12,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2012.

Στον κλάδο του Περιβάλλοντος, ο κύκλος εργασιών ήταν για το πρώτο τρίμηνο του 2013 16,6 εκατ. ευρώ έναντι 18,6 εκατ. ευρώ, μειωμένος κατά 10,5%, τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης διαμορφώθηκαν σε κέρδη 4,1 εκατ. ευρώ έναντι 5,1 εκατ. ευρώ, μείωση 20,2% και κέρδη προ φόρων 4 εκατ. ευρώ έναντι 5,1 εκατ. ευρώ, μείωση 11,9%.

Ο κλάδος των Αιολικών πάρκων παρουσίασε για το πρώτο τρίμηνο του 2013 ενοποιημένα έσοδα 11,1 εκατ. ευρώ έναντι 7,8 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 42,7%, αποτελέσματα εκμετάλλευσης στα 6,5 εκατ. ευρώ έναντι 4,4 εκατ. ευρώ, αύξηση 47,4% και κέρδη προ φόρων στα 4,5 εκατ. ευρώ έναντι 2,3 εκατ. ευρώ, αύξηση 95%.

Ο κλάδος της Ανάπτυξης Ακινήτων παρουσίασε το πρώτο τρίμηνο του 2013 ενοποιημένα έσοδα της τάξης των 1,4 εκατ. ευρώ έναντι 1,5 εκατ. ευρώ μείωση 8,7%, αποτελέσματα εκμετάλλευσης κέρδη 0,1 εκατ. ευρώ έναντι 0,2 εκατ. ευρώ και ζημίες προ φόρων 0,4 εκατ. ευρώ, έναντι 0,4 εκατ. ευρώ επίσης την αντίστοιχη περίοδο του 2012.

Σε επίπεδο μητρικής εταιρείας, για το πρώτο τρίμηνο του 2013, δεν υπήρξαν πωλήσεις, όπως και στην αντίστοιχη περίοδο του 2012. Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων διαμορφώθηκαν σε ζημίες 0,1 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 0,2 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του 2012. Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε ζημίες 3,8 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 3,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2012, και τα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε ζημίες 4 εκατ. ευρώ για το πρώτο τρίμηνο του 2013, έναντι ζημιών 3,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2012.