Στα 733 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν οι πωλήσεις του ομίλου Βιοχάλκο στο πρώτο τρίμηνο του 2013, σημειώνοντας κάμψη 10,3% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα την περυσινή περιόδου, λόγω της επιβράδυνσης της ευρωπαϊκής οικονομίας καθώς και της συνεχιζόμενης ύφεσης της
ελληνικής.
Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) περιορίστηκαν σε 25,6 εκατ.
ευρώ, έναντι 37,6 εκατ. ευρώ το 2012, ενώ τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων και δικαιωμάτων τρίτων, κυμάνθηκαν στα ίδια με πέρυσι
επίπεδα και διαμορφώθηκαν σε ζημίες 22,8 εκατ. ευρώ.

Τα καθαρά ενοποιημένα αποτελέσματα της περιόδου, επιβαρύνθηκαν εφάπαξ κατά το ποσό 36,4 εκατ. λόγω της αναβαλλόμενης φορολογικής ζημίας, πού προέκυψε από την αύξηση του φορολογικού συντελεστή στο 26% από το 20% και τελικά τα καθαρά ενοποιημένα αποτελέσματα μετά τους φόρους και δικαιώματα τρίτων διαμορφώθηκαν σε ζημίες 41,1 εκατ. ευρώ (ή -0,2063 ευρώ ανά μετοχή), έναντι ζημίων 14,7 εκατ. ευρώ (ή -0,0735 ευρώ ανά μετοχή), το πρώτο τρίμηνο του 2012.

Μητρική

Όσον αφορά στα αποτελέσματα της μητρικής, τα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε ζημίες 500 χιλ. ευρώ από ζημιές 150 χιλ.
ευρώ, ενώ τα καθαρά αποτελέσματα μετά τους φόρους διαμορφώθηκαν σε ζημίες 4,2 εκατ. ευρώ (ή -0,0212 ευρώ ανά μετοχή), επιβαρυμένα με
αναβαλλόμενη φορολογική ζημία 4,1 εκατ. ευρώ, λόγω της αύξησης του φορολογικού συντελεστή από 20% σε 26%, έναντι ζημίων 300 χιλ. ευρώ το 2012 (ή -0,0014 ευρώ ανά μετοχή). Η εταιρεία αποδίδει την εικόνα των αποτελεσμάτων, οφείλεται στη μεγάλη κάμψη στην οικοδομική
δραστηριότητα στην Ελλάδα και στην αύξηση του ενεργειακού κόστους.