Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της περιόδου 1/1-31/3/2013 ανήλθε σε 22,69 εκατ. ευρώ από 18,96 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2012, σημειώνοντας αύξηση κατά 19,68%.

Ο κύκλος εργασιών της μητρικής εταιρίας ανήλθε σε 16,45 εκατ. ευρώ από 14,30 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, αυξημένος κατά 14,98%.

Τα μικτά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 3,61 εκατ. ευρώ έναντι 3,30 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2012, αυξημένα κατά 9,33%,ενώ τα μικτά κέρδη της μητρικής ανήλθαν σε 2,65 εκατ. ευρώ έναντι 2,53 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2012, αυξημένα κατά 4,73%.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) της περιόδου έφτασαν τα 1,68 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 23,51% έναντι των 1,36 εκατ. ευρώ αντίστοιχης της περιόδου 2012.

Αύξηση κατά 7,60% παρουσίασαν τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) της μητρικής εταιρίας που διαμορφώθηκαν την περίοδο 1/1-31/3/2013 σε 1,23 εκατ. ευρώ έναντι 1,14 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2012.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) του Ομίλου ΕΛΤΟΝ ανήλθαν σε 1,46 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 23,70% έναντι των 1,18 εκατ. ευρώ της περιόδου 1/1-31/3/2012, ενώ της μητρικής ανήλθαν σε 1,06 εκατ. ευρώ και αυξήθηκαν κατά 7,52% από τα 0,99 εκατ. ευρώ της περιόδου 1/1-31/3/2012.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων της περιόδου έφτασαν τα 1,31 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 27,73% έναντι των 1,02 εκατ. ευρώ αντίστοιχης της περιόδου 2012.

Τα κέρδη προ φόρων της περιόδου 1/1-31/3/2013 της μητρικής παρουσίασαν αύξηση 11,89% και διαμορφώθηκαν σε 0,98 εκατ. ευρώ έναντι 0,88 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2012

 

Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους της περιόδου ανήλθαν σε 1,10 εκατ. ευρώ αυξημένα  κατά 34,39% έναντι των 0,81 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2012.

Τα κέρδη μετά από φόρους της περιόδου 1/1-31/3/2013 της μητρικήςπαρουσίασαν αύξηση 18,87% και διαμορφώθηκαν σε 0,82 εκατ. ευρώ έναντι 0,69 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2012.

 

Η άμεση ρευστότητα διατηρείται σε υψηλά επίπεδα,  216% για τον Όμιλο και 231 % για την Εταιρία.

 

Το μικτό περιθώριο κέρδους του Ομίλου της περιόδου 1/1-31/3/2013 βρίσκεται στο 15,92% (έναντι 17,43% της αντίστοιχης περιόδου του 2012) και της Εταιρείας στο 16,10% (έναντι 17,67% αντίστοιχης περιόδου του 2012).

 

Ο Όμιλος και η Εταιρεία ΕΛΤΟΝ σημειώνουν αύξηση στις πωλήσεις και τα κέρδη σε μία κρίσιμη οικονομική περίοδο μεγάλων αντιξοοτήτων.

Ο θετικός απολογισμός αποκτά ακόμα μεγαλύτερη αξία, λαμβάνοντας υπόψη ότι σε κάθε χρήση ο Όμιλος και η Εταιρεία εμφανίζουν συνεχώς κερδοφορία.