Πτώση κατά 13,9% σημείωσε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Ελγέκα στο πρώτο τρίμηνο του 2013, διαμορφούμενος στα 73,2 εκατ. ευρώ, έναντι 85,0 εκατ. ευρώ τη συγκρίσιμη περίοδο του 2012.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) eδιαμορφώθηκαν σε 1,4 εκατ. ευρώ έναντι 2,2 εκατ. ευρώ τη συγκρίσιμη περίοδο του 2012, σαφώς επηρεαζόμενα από τη μείωση των πωλήσεων, ενώ οι ζημίες προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 2,0 εκατ. έναντι 1,8 εκατ. ευρώ τη συγκρίσιμη περίοδο.

Οι ζημίες μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε 3,7 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2013 από ζημίες 1,7 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2012, επηρεαζόμενες σημαντικά από την επιβάρυνση της αναβαλλόμενης φορολογίας.

Σύμφωνα με την εταιρία, τα σημαντικότερα γεγονότα που επηρέασαν τα αποτελέσματα του ομίλου κατά το πρώτο τρίμηνο του 2013 ήταν η χρονική υστέρηση της Πασχαλινής εορταστικής περιόδου σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, καθώς και η αύξηση του φορολογικού συντελεστή από 20% σε 26% βάσει της νέας φορολογικής νομοθεσίας. Το μεν πρώτο γεγονός είχε ως συνέπεια τη μείωση των πωλήσεων και κατ' επέκταση της κερδοφορίας του ομίλου, σε σχέση με την αντίστοιχη συγκρίσιμη περίοδο, ενώ το δεύτερο γεγονός δημιούργησε μια σημαντική μη επαναλαμβανόμενη φορολογική επιβάρυνση των αποτελεσμάτων μετά από φόρους λόγω του υπολογισμού της αναβαλλόμενης φορολογικής υποχρέωσης με τον νέο συντελεστή.

Στα θετικά στοιχεία της περιόδου συμπεριλαμβάνεται το γεγονός ότι ο όμιλος κατάφερε να πραγματοποιήσει για ένα ακόμα τρίμηνο θετικές λειτουργικές ροές ύψους 1,1 εκατ. ευρώ, μέσω των οποίων μείωσε περαιτέρω τον δανεισμό του. Η συνεχής μείωση του τραπεζικού δανεισμού κατά τα τελευταία έτη είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση των χρηματοδοτικών εξόδων του ομίλου κατά 8,3% έναντι της συγκρίσιμης περιόδου του 2012.

Τέλος, οι συστηματικές ενέργειες απεμπλοκής από ζημιογόνες δραστηριότητες, οι οποίες αναμένεται να επιφέρουν θετικά αποτελέσματα εντός του 2013, καθώς και η αξιοποίηση νέων επιχειρηματικών σχημάτων σε νέες γεωγραφικές αγορές (όπως π.χ. στη Γερμανία με την ίδρυση της εταιρίας «ELGEKA AG») σε συνδυασμό με τη διαφαινόμενη σταθεροποίηση, έστω και σε χαμηλά επίπεδα, της καταναλωτικής δαπάνης των νοικοκυριών στην εγχώρια αγορά, δημιουργούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για τη βελτίωση των οικονομικών μεγεθών του ομίλου στο άμεσο μέλλον.