Αύξηση πωλήσεων και εξαγωγών παρουσίασε ο όμιλος Νηρέας κατά το πρώτο τρίμηνο. Οι συνολικές πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν σε  44,6 εκ. ευρώ σημειώνοντας άνοδο  0,4 εκ. ευρώ (+1%), ενώ οι πωλήσεις εκτός Ελλάδας ανήλθαν σε  35,7 εκ. ευρώ (αύξηση +2%).

Συνεχίστηκε η δημιουργία ισχυρών θετικών λειτουργικών ταμειακών ροών.  Στο τρίμηνο του 2013, οι λειτουργικές ταμειακές ροές ανήλθαν σε € 6,14 εκ. και οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες και κεφαλαιακές επενδύσεις (free cash flow) σε € 5 εκ.
Το μέσο επίπεδο τιμών των πρώτων υλών για τροφές ήταν αυξημένο κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 20% έναντι του πρώτου τριμήνου του 2012.  Η άνοδος αυτή επηρέασε αρνητικά το κόστος παρά τις ενέργειες του Ομίλου για τη συγκράτησή του με την αναδιάρθρωση της παραγωγής.  Επιπροσθέτως, η μεσοσταθμική τιμή πώλησης ψαριών ήταν ελαφρά χαμηλότερη λόγω διαφορετικού προϊοντικού μίγματος. Συνεπώς, τα κέρδη προ φόρων του Ομίλου μειώθηκαν στα  2,27 εκ. ευρώ από   7,85 εκ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2012.  Επί πλέον, η αύξηση του εταιρικού φορολογικού συντελεστή από 20% σε 26%, επιβάρυνε τα αποτελέσματα με πρόσθετο αναβαλλόμενο φόρο  2,9 εκ.  ευρώ. Ως αποτέλεσμα,  αποτελέσματα μετά φόρων του Ομίλου ήταν αρνητικά   (2,35) εκ. ευρώ από θετικά  5,79 εκ. ευρώ το τρίμηνο του 2012.  Και τα αποτελέσματα μετά φόρων που αντιστοιχούν στους μετόχους της μητρικής επηρεάστηκαν από τα ανωτέρω και ήταν αρνητικά  (1,83) εκ. ευρώ , ήτοι   (0,0288) ευρώ ανά μετοχή.
Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας διαιρείται σε 63.683.276 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας €1,34, εκ των οποίων 22.390 είναι ίδιες.

 Ο κ.Αρ.Μπελλές, Πρόεδρος και Δ.Συμβουλςο της εταιρείας δήλωσε:

“Μέσα σε ένα περιβάλλον γεμάτο προκλήσεις, ο όμιλος ΝΗΡΕΑ συνέχισε να αυξάνει τις πωλήσεις του, να διευρύνει την παρουσία του στις διεθνείς αγορές  και να επιτυγχάνει θετικά αποτελέσματα και θετικές ταμειακές ροές.

Τα αποτελέσματά  μας επηρεάστηκαν αρνητικά από τη μεγάλη άνοδο του κόστους των πρώτων υλών για ιχθυοτροφές και την αύξηση της αναβαλλόμενης φορολογίας (λόγω αλλαγής του φορολογικού συντελεστή από το 20% στο 26% από 1/1/2013).

Ωστόσο αντισταθμίσαμε σε ικανοποιητικό βαθμό την αρνητική αυτή επίδραση με αποτελεσματικές πολιτικές καινοτομιών και αναδιάρθρωσης της παραγωγής μας, και παράλληλα δεν αποκλίνουμε και απο τον διαχρονικό σκοπό μας να προσφέρουμε εξαιρετικά προϊόντα στην αγορά .

O Όμιλος συνεχίζει την στρατηγική του με σκοπό την ενίσχυση της χρηματοοικονομικής και εμπορικής θέσης του μέσα στο δυσμενές εξωτερικό περιβάλλον. Παράλληλα παραμένει σταθερός στο Όραμά του για την εδραίωση της θέσης του στην παγκόσμια αγορά ιχθυοκαλλιέργειας και την συμβολή του στην αειφορία της δραστηριότητας αυτής.»

 

 

 

 

ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ 

 

Οι πωλήσεις των προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας (ψάρια, γόνος και άλλα συναφή προϊόντα και υπηρεσίες) ανήλθαν σε € 40 εκ.  έναντι € 40,1 εκ. το 1ο τρίμηνο του 2012 λόγω μειωμένων πωλήσεων γόνου. 
Οι πωλήσεις των ιχθυοτροφών διαμορφώθηκαν σε €2 εκ.,  σημειώνοντας αύξηση € 0,9 εκ. 
Οι πωλήσεις των αγρο-πτηνοτροφικών προϊόντων (διατίθενται μέσω της 100% θυγατρικής KEGOagri) και των εξοπλισμών ανήλθαν σε €2,6 εκ. (μείωση €0,1 εκ.)
Οι πωλήσεις εκτός Ελλάδας ανήλθαν σε € 35,7 εκ. (αύξηση 2%) και αντιστοιχούν στο 80% των συνολικών πωλήσεων. 

 

 

 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

 

Οι καθαρές επενδύσεις σε πάγια, εξοπλισμό και θυγατρικές ανήλθαν σε €1,2 εκ. έναντι €1,8 εκ. το τρίμηνο του 2012.

 

 

 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 

Η παγκόσμια ζήτηση για θαλασσινά υπερβαίνει την προσφορά και παρατηρείται μία αυξανόμενη ευαισθητοποίηση για το περιβάλλον που μετατοπίζει τη ζήτηση από την ελεύθερη αλιεία στην υδατοκαλλιέργεια.  Αυτό δημιουργεί μία ιδιαίτερα ευνοϊκή μεσοπρόθεσμη δυναμική της αγοράς για καθετοποιημένους παραγωγούς, όπως ο όμιλος ΝΗΡΕΑ.
Για το 2013, επειδή ο Όμιλος εξάγει το 90% των ψαριών που παράγει,  δεν αναμένεται να υπάρχει σημαντική επιρροή στις πωλήσεις του από τη συνεχιζόμενη κρίση στην Ελλάδα. 
Αν και είναι δύσκολο να αξιολογηθούν οι πραγματικές συνέπειες  του ασταθούς οικονομικού περιβάλλοντος που επικρατεί στην Ευρώπη, πιστεύουμε ότι ο κλάδος της ιχθυοκαλλιέργειας λαβρακιού και τσιπούρας, όπως και ο κλάδος τροφίμων, θα επηρεαστεί σε μικρότερο βαθμό από άλλους κλάδους,
Για το 2013, οι τιμές των πρώτων υλών για τις ιχθυοτροφές αναμένεται να διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα.