Τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση του 2012, λόγω ζημιογόνου αποτελέσματος αποφάσισε, μεταξύ άλλων, η χθεσινή Τακτική Γενική Συνέλευση της Αλουμύλ.  

Η Γ.Σ. ενέκρινε επίσης την τροποποίηση όρων του από 17-12-2007 προγράμματος ομολογιακού δανείου ύψους 10 εκατ. ευρώ που έχει συνάψει με την Marfin Egnatia Τράπεζα και την αναδιάρθρωση κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου ύψους 120 εκατ. ευρώ με διοργανώτρια την Τράπεζα Πειραιώς, ΠΕΙΡ με ταυτόχρονη τροποποίηση των όρων του από 9.3.2010 ομολογιακού δανείου.