Στα 9,23 εκατ. ευρώ ανήλθε στο πρώτο τρίμηνο του 2013 ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Dionic, μειωμένος κατά 20,24% έναντι του αντίστοιχου διαστήματος της προηγούμενης χρήσης.

Τα μικτά κέρδη του ομίλου ανήλθαν σε 2,9 εκατ. ευρώ έναντι 3,9 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2012, ενώ τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 1,22 εκατ. ευρώ έναντι 1,04 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) διαμορφώθηκαν σε 0,6 εκατ. ευρώ έναντι 0,3 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων του ομίλου (ΕΒΤ) διαμορφωθήκαν σε ζημία 0,24 εκατ. ευρώ έναντι 0,17 εκατ. ευρώ.

Τέλος, οι ζημίες μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν το πρώτο τρίμηνο του 2013 σε 0,78 εκατ. ευρώ έναντι 0,64 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα του 2012.

Σύμφωνα με τη διοίκηση του ομίλου, η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση σε συνδυασμό με την σημαντική πτώση της κατανάλωσης στην εγχωρία αγορά και την έλλειψη ρευστότητας έχουν επηρεάσει ιδιαίτερα αρνητικά τον κλάδο του εμπορίου και την ζήτηση με άμεσο αντίκτυπο στην περαιτέρω μείωση του κύκλου εργασιών.

Σε αυτό το δυσμενές περιβάλλον, η διοίκηση του ομίλου Dionic συνεχίζει να στηρίζει το αναπτυξιακό και επενδυτικό πλάνο το οποίο έχει θέσει ως προτεραιότητα, ενώ παράλληλα προχωράει στην αναδιοργάνωση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και λειτουργικών δομών στις εταιρίες του ομίλου της, με στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας και των συμμετοχών της στους τομείς του διαδικτύου, της ενέργειας, των παρερχομένων υπηρεσιών καθώς και του ηλεκτρονικού εμπορίου.