Βελτίωση των οικονομικών της μεγεθών πέτυχε η Ελληνική Υφαντουργία το πρώτο τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης, τόσο σε επίπεδο ομίλου όσο και σε επίπεδο μητρικής.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 10,08 εκατ. ευρώ έναντι 7,86 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα του 2012, ενώ οι ζημίες μετά από φόρους περιορίστηκαν στα 2,61 εκατ. ευρώ από 5,16 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο της προηγούμενης χρήσης.

Αντίστοιχα, ο κύκλος εργασιών της μητρικής ανήλθε στα 7,67 εκατ. ευρώ έναντι 5,85 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2012, ενώ οι ζημίες μετά από φόρους μειώθηκαν στα 2,01 εκατ. ευρώ από 3,87 εκατ. ευρώ.

Ενέργειες για άρση επιτήρησης

Εν τω μεταξύ, η εταιρία συνεχίζει τις προσπάθειές της για την έξοδο των μετοχών της από την κατηγορία της επιτήρησης. Συγκεκριμένα, η διοίκηση του ομίλου έχει λάβει και εφαρμόζει μέτρα μείωσης του λειτουργικού κόστους και του κόστους παραγωγής, μέτρα αύξησης των πωλήσεων για εκμετάλλευση της πλήρους λειτουργίας των εργοστασίων, μέτρα βελτίωσης της γκάμας των προϊόντων (product mix) με έμφαση σε υφάσματα υψηλού περιθωρίου κέρδους, ενώ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τις πιστώτριες τράπεζες για την αναδιάρθρωση του δανεισμού της στο πλαίσιο συμφωνίας για τη σύναψη κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου ύψους 11,2 εκατ. ευρώ που έλαβε τον Αύγουστο 2012.

Υπενθυμίζεται ότι το Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά την από 24/11/2011 συνεδρίαση του αποφάσισε τη μεταφορά των μετοχών της εταιρείας στην Κατηγορία Επιτήρησης από την Παρασκευή 25/11/2011, για το λόγο ότι στην ετήσια οικονομική έκθεση της 31ης/12/2010 οι ζημίες ήταν μεγαλύτερες από το 30% της καθαρής θέσης.