Σε προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης από σήμερα 31 Μαΐου θέτει το Χρηματιστήριο τις μετοχές των Yalco και ΑΕΓΕΚ.

Αναλυτικότερα το Χ.Α., λαμβάνοντας υπόψη σχετικό αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αποφάσισε την προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας YALCO ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α.Ε., από σήμερα 31 Μαΐου 2013 - διότι η εταιρία σύμφωνα με ανακοίνωσή της δεν θα προβεί σε έγκαιρη δημοσιοποίηση της οικονομικής κατάστασης της περιόδου 1.1.-31.3.2013 - και έως ότου δημοσιοποιήσει την οικονομική κατάσταση της εν λόγω περιόδου.

Σε ό,τι αφορά την ΑΕΓΕΚ, το Χρηματιστήριο, λαμβάνοντας υπόψη σχετικό αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αποφάσισε την προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας από σήμερα 31 Μαΐου 2013, και για μέγιστο διάστημα δέκα (10) ημερών, για λόγους προστασίας του επενδυτικού κοινού σύμφωνα με την παράγραφο 2 (δ) του άρθρου 23 του Ν. 3556/2007, σε συνέχεια της δημοσιοποίησης των τριμηνιαίων οικονομικών της καταστάσεων για την περίοδο που έληξε την 31η.3.2013, επί των οποίων ο νόμιμος ελεγκτής της διατυπώνει στην έκθεση ελέγχου του Γνώμη με επιφύλαξη.