Η Τράπεζα Probank, ανακαλεί την πρόσκληση για Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της που είχε οριστεί για τις 15 Ιουνίου 2013, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωσή της.

Τα θέματα της ανακληθείσας Ε.Γ.Σ. θα συμπεριληφθούν στη νέα Έκτακτη Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί στις 21 Ιουνίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17.00 στο Ξενοδοχείο Divani Caravel στην Αθήνα και στην οποία προσκαλούνται οι Μέτοχοι της Τράπεζας.

Τα θέματα της ημερησίας διατάξεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης είναι:

• η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με καταβολή μετρητών προς το σκοπό ενίσχυσης της κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας με άντληση κεφαλαίων ποσού ευρώ 222.753.000 μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης και με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων
• η τροποποίηση του άρθρου 7 του Καταστατικού της Τράπεζας
• η εισαγωγή των μετοχών της Τράπεζας στο Χρηματιστήριο Αθηνών
• η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας προς το σκοπό συμψηφισμού ζημιών, με μείωση της ονομαστικής αξίας καθεμίας μετοχής και με διατήρηση του συνολικού αριθμού των υφισταμένων μετοχών
• ανάκληση της απόφασης που ελήφθη κατά τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας της 29ης Απριλίου 2013 σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας

Σημειώνεται ότι η τροποποίηση του άρθρου 7 του καταστατικού αφορά στην άρση του περιορισμού που προβλέπει ότι κανένας μέτοχος δεν μπορεί να κατέχει μετοχές πέραν του 5% του Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας.