Καθαρά κέρδη 375 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων έκτακτων αποτελεσμάτων, παρουσίασε κατά το α’ τρίμηνο του 2013 η Eurobank. 

Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8 δισ. ευρώ αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη βασικών κυρίων κεφαλαίων (EBA Core Tier 1) 9,5%, σημειώνεται στην ανακοίνωση της Τράπεζας. Η επιστροφή των καταθέσεων και η άντληση ρευστότητας από την αγορά βοήθησαν επίσης στη σημαντική μείωση της εξάρτησης από το Ευρωσύστημα από 34 δισ. ευρώ το Α΄ εξάμηνο του 2012 σε 21,3 δισ. ευρώ σήμερα.

Η Τράπεζα διατηρεί επαρκή αποθέματα ρευστότητας, καθώς διαθέτει ενέχυρα αποδεκτά από το Ευρωσύστημα για την άντληση ρευστότητας ύψους 6 δισ. ευρώ και επιπρόσθετων 2,5 δισ. ευρώ στο εξωτερικό.

Η μείωση των δαπανών σε συνδυασμό με την αύξηση των συνολικών εσόδων οδήγησε στην αύξηση των καθαρών εσόδων προ προβλέψεων κατά 11,1% σε σχέση με το Δ΄τρίμηνο του 2012 σε 94 εκατ. ευρώ. 

Η αύξηση των καταθέσεων πελατών συνεχίστηκε για τρίτο κατά σειρά τρίμηνο, με τα υπόλοιπα στην Ελλάδα να ενισχύονται κατά  1,5 δισ. ευρώ, μετά την αύξησή τους κατά 1,8 δισ. ευρώ το Δ΄ τρίμηνο του 2012. Η αύξηση των καταθέσεων σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη απομόχλευση στοιχείων του ενεργητικού είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση της διαφοράς των χορηγήσεων από τις καταθέσεις κατά 2,2 δισ. ευρώ και τη βελτίωση του δείκτη ρευστότητας στο 132% στο τέλος Μαρτίου 2013, από 159% τον Ιούνιο του 2012. Στο εξωτερικό, οι καταθέσεις υπερβαίνουν τις χορηγήσεις, με αποτέλεσμα ο δείκτης ρευστότητας να διαμορφώνεται στο 93% στο τέλος του Α΄ τριμήνου του 2013, σε σχέση με 101% το αντίστοιχο τρίμηνο του 2012. 
Σε λειτουργικό επίπεδο, η μείωση του κόστους συνεχίστηκε με αυξανόμενους ρυθμούς και διαμορφώθηκε σε 9% σε σχέση με το Α΄ τρίμηνο του 2012. Η σωρευτική μείωση των λειτουργικών δαπανών της Eurobank από το 2008 θα προσεγγίσει στο τέλος του χρόνου το 30%. 

Tα καθαρά έσοδα από τόκους υποχώρησαν κατά 8,6% έναντι του Δ΄ τριμήνου του 2012 και διαμορφώθηκαν σε 277 εκατ. ευρώ. Η σταδιακή μείωση του κόστους καταθέσεων, η εξομάλυνση της διαφοράς των επιτοκίων euribor και ΕΚΤ καθώς και η ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης αναμένεται να αναστρέψουν τη μείωση των εσόδων από τόκους κατά την τρέχουσα χρονιά. 

Τα συνολικά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες υποχώρησαν σε 65 εκατ. ευρώ, από 71 εκατ. ευρώ το Δ΄ τρίμηνο του 2012, λόγω κυρίως χαμηλότερων εσόδων από τη διαχείριση περιουσίας καιτις ασφαλιστικές εργασίες, ήταν όμως υψηλότερα από το Β΄ και Γ΄τρίμηνο του 2012. 

Η επάνοδος των μη οργανικών εσόδων σε θετικό έδαφος συνετέλεσε στην αύξηση των συνολικών εσόδων κατά 1,4% έναντι του Δ΄ τριμήνου του 2012 σε 343 εκατ. ευρώ. 

Οι Προβλέψεις Επισφαλών Απαιτήσεων σημείωσαν πτώση κατά 5,4% την ίδια περίοδο και διαμορφώθηκαν σε 418 εκατ. ευρώ που είναι το χαμηλότερο επίπεδο των 4 τελευταίων τριμήνων. Οι προβλέψεις του εξωτερικού μειώθηκαν επίσης στο χαμηλότερο επίπεδο από την αρχή της κρίσης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και διαμορφώθηκαν σε 42 εκατ. ευρώ. Τα νέα δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών στο εξωτερικό υποχώρησαν κατά 25% και στην Ελλάδα κατά 5% σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2012. Συνολικά τα δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών διαμορφώθηκαν στο 24,6% του χαρτοφυλακίου στο τέλος Μαρτίου 2013, από 22,8% στο τέλος Δεκεμβρίου 2012, ενώ τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια ανήλθαν σε 19,7% του χαρτοφυλακίου και καλύπτονται κατά 53,6% από προβλέψεις (εξαιρουμένων των εξασφαλίσεων). 

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα ο διευθύνων σύμβουλος, Νικόλαος Νανόπουλος δήλωσε:

«Η ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης της Eurobank σηματοδοτεί την έναρξη μιας καινούργιας πορείας για την Τράπεζα και συμπίπτει με ενθαρρυντικές εξελίξεις για την ελληνική οικονομία οι οποίες συνδέονται με τη σημαντική πρόοδο στο πεδίο της δημοσιονομικής προσαρμογής και των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και τη συνακόλουθη εμφανή βελτίωση του διεθνούς κλίματος προς τη χώρα μας. 

Στο πλαίσιο αυτό, η Eurobank, κατά το πρώτο τρίμηνο του 2013, κατέγραψε μια σειρά θετικών τάσεων σε βασικά μεγέθη, με σημαντικότερες τη μείωση των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις, τη συνεχιζόμενη αύξηση των καταθέσεων καιτην επάνοδο σε κερδοφορία των διεθνών δραστηριοτήτων. 

Με εξασφαλισμένη πλέον την κεφαλαιακή της βάση, η Eurobank, ως συστημικός τραπεζικός πυλώνας, είναι σε θέση να παίξει τον πρωταγωνιστικό ρόλο που της αναλογεί στην εν εξελίξει στρατηγική αναδιάταξη του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, στοχεύοντας παράλληλα στη γρήγορη επιστροφή της στις αγορές και στην άντληση ιδιωτικών κεφαλαίων. Αξιοποιώντας την ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού μας και τους ισχυρούς δεσμούς με τους πελάτες μας, εστιάζουμε στη χρηματοδότηση της οικονομίας, μέσα από καινοτόμες πρωτοβουλίες για τη στήριξη της υγιούς, εξωστρεφούς και διεθνώς ανταγωνιστικής επιχειρηματικότητας, η οποία αποτελεί κλειδί για την έξοδο της χώρας από την κρίση.»