Ζημιογόνα στα 5,59 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα λειτουργικά αποτελέσματα (EBITDA) του ομίλου Μοχλός ΑΕ, το πρώτο τρίμηνο του 2013, έναντι κερδών 161 χιλ. ευρώ, το αντίστοιχο τρίμηνο 2012, ενώ, σε εταιρικό επίπεδο, ανήλθαν, επίσης, ζημιογόνα και ανήλθαν σε 549 χιλ. ευρώ έναντι κερδών 355 χιλ. ευρώ, το αντίστοιχο τρίμηνο 2012.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 132 χιλ. ευρώ έναντι 853 εκατ. ευρώ, ενώ ο κύκλος εργασιών, σε εταιρικό επίπεδο, διαμορφώθηκε σε 95 χιλ. ευρώ έναντι 857 εκατ. ευρώ, το αντίστοιχο τρίμηνο 2012.

Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων, σε επίπεδο ομίλου, διαμορφώθηκε στα 46,58 εκατ. ευρώ έναντι 56,95 εκατ. ευρώ της 31/12/2012.