Μεγαλύτερες  ζημιές σε λειτουργικό επίπεδο κατέγραψε ο όμιλος της Τεχνικής Ολυμπιακής το πρώτο τρίμηνο. Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα λειτουργικά αποτελέσματα σε επίπεδο Ομίλου – EBITDA - για το Α τρίμηνο 2013 διαμορφώθηκαν ζημιογόνα στα 6,11 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 631 χιλ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο 2012, ενώ σε εταιρικό επίπεδο διαμορφώθηκαν κερδοφόρα και ανήλθαν σε 119 χιλ. ευρώέναντι  136 χιλ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο 2012.    

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε το  Α τρίμηνο 2013 σε 1,88 εκατ. ευρώ  έναντι  1,50 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο 2012, ενώ ο κύκλος εργασιών σε εταιρικό επίπεδο διαμορφώθηκε σε  186 χιλ. ευρώ έναντι  393 χιλ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο 2012.

Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων σε επίπεδο Ομίλου διαμορφώθηκε το Α τρίμηνο 2013 σε 325,84 εκατ. ευρώ έναντι  356,54 εκατ. ευρώ της 31/12/2012.

Η συνεχιζόμενη οικονομική κρίση εξακολουθεί να επηρεάζει τα αποτελέσματα του Ομίλου, δεδομένου ότι οι δύο κύριοι κλάδοι (κατασκευών και τουρισμού) που δραστηριοποιούνται οι εταιρείες του ομίλου, έχουν πληγεί περισσότερο από άλλους κλάδους. 

Στο πλαίσιο αυτό η Διοίκηση της Τεχνικής Ολυμπιακής εντείνει τις προσπάθειές της για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της στους παραπάνω δύο κλάδους.