Δημόσια πρόταση για την εξαγορά των 22,5 εκατ. προνομιούχων τίτλων της Εθνικής με τιμή 12,5 δολάρια πραγματοποίησε η Εθνική Τράπεζα στην Νέα Υόρκη.

Ειδικότερα η τιμή ανά μετοχή ανέρχεται σε 12,5 δολάρια, καθαρό στον πωλητή σε μετρητά, μετά την αφαίρεση οποιασδήποτε επιβλητέας παρακράτησης φόρου και χωρίς τόκο, μετά την αφαίρεση οποιωνδήποτε άλλων επιβλητέων τελών και φόρων, για τις μετοχές που έχουν προσφερθεί εγκύρως και η προσφορά τους δεν έχει ανακληθεί εγκύρως.

Ο σκοπός της πρότασης είναι η δημιουργία κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων για την τράπεζα και η ενίσχυση της ποιότητας της κεφαλαιακής της βάσης.

Η πρόταση και τα δικαιώματα ανάκλησης θα λήξουν στις 12:00 τα μεσάνυχτα ώρα Ν. Υόρκης, την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2013, εκτός και αν η τράπεζα παρατείνει την πρόταση και με την επιφύλαξη του απόλυτου δικαιώματος της τράπεζας, κατά την απόλυτη κρίση της και σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία, να τερματίσει ή να τροποποιήσει την πρόταση σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή.

Ο διακανονισμός αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 3 Ιουλίου 2013, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων ή των υποχρεώσεων της τράπεζας να παρατείνει ή να τροποποιήσει την πρόταση.

Η τράπεζα θα ακυρώσει τα ADSs που θα αγοράσει σύμφωνα με την πρόταση και αφού λάβει τις απαραίτητες εταιρικές εγκρίσεις, και τις προνομιούχες μετοχές που αντιπροσωπεύονται από τα ADSs.

Κατά την ημερομηνία διακανονισμού, η τράπεζα θα πληρώσει το αντάλλαγμα της πρότασης στον εκπρόσωπο προσφορών σε μετρητά, μετά την αφαίρεση οποιασδήποτε επιβλητέας παρακράτησης φόρου και χωρίς τόκο επ’ αυτού, για τα ADSs που έγιναν αποδεκτά προς πληρωμή και με την επιφύλαξη τυχόν αναλογικής κατανομής. Σε καμία περίπτωση δεν θα πληρωθεί τόκος επί του ανταλλάγματος της πρότασης που θα πληρωθεί για τα ADSs, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε καθυστέρηση στην καταβολή αυτής της πληρωμής.

Η τράπεζα δεν έχει καταβάλει μέρισμα επί των προνομιούχων μετοχών της από το Μάρτιο του 2011 και δεν θα καταβάλει μέρισμα το 2013 για την οικονομική χρήση του 2012.

Η τράπεζα δεν θα ασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς της επί των προνομιούχων μετοχών το οποίο δύναται να ασκήσει κατά την ημερομηνία καταβολής των τόκων τον Ιούνιο του 2013, όπως επιτρέπεται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που διέπουν τις προνομιούχες μετοχές και στην τιμή εξαγοράς που προβλέπεται για αυτές, και υπό τις παρούσες συνθήκες, δεν σκοπεύει να ασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς της σε μελλοντικές ημερομηνίες καταβολής τόκων.

Σε σχέση με την Πρόταση, η αμερικανική τράπεζα Merrill Lynch ενεργεί ως διαχειριστής , η D.F. King Worldwide ενεργεί ως εκπρόσωπος πληροφοριών και η Bank of New York Mellon ενεργεί ως εκπρόσωπος προσφορών.

Η τράπεζα υπέβαλε σήμερα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ δήλωση πρότασης, μαζί με το έγγραφο προσφοράς για αγορά και την επιστολή διαβίβασης, τα οποία προσαρτώνται στη δήλωση πρότασης, και μπορεί να υποβάλει τροποποιήσεις σε αυτά. Τα έγγραφα αυτά, καθώς και τυχόν τροποποιήσεις, προσθήκες ή επιπρόσθετα προσαρτώμενα έγγραφα, θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του SEC (http://www.sec.gov), χωρίς χρέωση, όταν υποβληθούν από την Τράπεζα. Συνιστάται στους κατόχους των ADSs να διαβάσουν τα έγγραφα αυτά, καθώς περιέχουν σημαντικές πληροφορίες για την Πρόταση.