Αυξήθηκε το περιθώριο λειτουργικού αποτελέσματος EBITDA,  της Creta Farm  κατά το πρώτο τρίμηνο ενώ οι πωλήσεις  της εταιρείας μειώθηκαν κατά 9,5%.

Η μείωση στις πωλήσεις του Ομίλου οφείλεται κυρίως στη μείωση των πωλήσεων από τις θυγατρικές.

Τα ίδια κεφάλαια του ομίλου και της εταιρείας εμφανίζονται μειωμένα λόγω μη επαναλαμβανόμενων επιβαρύνσεων κατά ποσό 11 εκατ. ευρώ και 9,9 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, ως αποτέλεσμα δημιουργίας προβλέψεων απομείωσης στοιχείων του ενεργητικού.

Ο όμιλος της Creta Farm εστιασμένος στη στρατηγική του για αναδιάρθρωση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και λειτουργικών δομών του, επέτυχε σημαντική μείωση των εξόδων παραγωγής και διάθεσης 7% και 14% αντίστοιχα, ενώ παράλληλα διατήρησε σταθερές πωλήσεις σε επίπεδο εταιρείας.

Οι λειτουργικές ροές τόσο του ομίλου όσο και της εταιρείας κινούνται σε θετικά επίπεδα , ενώ το περιθώριο λειτουργικού αποτελέσματος EBITDA, πλέον των εξόδων αναδιοργάνωσης, ανήλθε σε 10% για την εταιρεία και 8% για τον όμιλο.