Διεύρυνση ζημιών ανακοίνωσε για το πρώτο τρίμηνο του 2013 ο όμιλος της Marfin Investment Group. Οι ενοποιημένες ζημιές μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας για το Α' τρίμηνο του 2013 ανήλθαν στα 104,3 εκ. ευρώ, έναντι ζημιών ύψους  81,7 εκ. ευρώ το Α' τρίμηνο του 2012.

 Η κερδοφορία του Ομίλου επηρεάστηκε αρνητικά από αναβαλλόμενη φορολογία ύψους  35 εκ. ευρώ (λόγω της αύξησης του φορολογικού συντελεστή των νομικών προσώπων από την 1η Ιανουαρίου 2103, σε 26% έναντι 20% προηγουμένως) και των ζημιών από διακοπείσες δραστηριότητες ύψου 17,7 εκ. ευρώ. Οι ενοποιημένες ζημιές μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας, εξαιρουμένης της έκτακτης αναβαλλόμενης φορολογίας, ανήλθαν στα  69,3 εκ. ευρώ έναντι ζημιών  81,7 εκ. ευρώ το Α' τρίμηνο του 2012.
Οι ενοποιημένες πωλήσεις του ομίλου MIG ανήλθαν στα 268,8 εκατ. ευρώ έναντι 280,6 εκατ. ευρώ το Α' τρίμηνο του 2012, καταγράφοντας πτώση 4% σε ετήσια βάση.
Τα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες το Α' τρίμηνο του 2013 κατέγραψαν ζημιές ύψους  6,0 εκ. ευρώ, παρουσιάζοντας σημαντική βελτίωση έναντι ζημιών ύψους  13,9 εκ. ευρώ το Α' τρίμηνο του 2012, παρά την παρατεταμένη ύφεση. Σε ενοποιημένη βάση, οι λειτουργικές ζημιές EBITDA ανήλθαν στα  9,4 εκ. ευρώ έναντι  16,8 εκ. ευρώ το Α' τρίμηνο του 2012 (στο Α' τρίμηνο του 2013 δεν καταγράφηκαν  ζημιές λόγω αναπροσαρμογών στην αξία στοιχείων του ενεργητικού).
Η Καθαρή Θέση (NAV) για το Α' τρίμηνο του 2013 ανήλθε στα  1,24 δισ. ευρώ, ή  1,61 ευρώ ανά μετοχή, με την τιμή της μετοχής στο Χ.Α. να διαπραγματεύεται με σημαντικό discount έναντι της καθαρής εσωτερικής αξίας (78% σύμφωνα με την τιμή κλεισίματος στις 30 Μαΐου).
Τα ρευστά ταμειακά διαθέσιμα σε εταιρικό επίπεδο για το Α' τρίμηνο του 2013 ανέρχονται σε  106 εκ. ευρώ και σε ενοποιημένη βάση στα  175 εκ.  ευρώ. Σημειώνεται ότι οι οφειλές του Ελληνικού Δημοσίου προς τον Όμιλο MIG ανήλθαν στα  128 εκ. ευρώ στο τέλος του Α' τριμήνου του 2013.
Η έκθεση του Ομίλου MIG στην Κύπρο έχει περιοριστεί μετά την  πώληση των 2 κλινικών του ομίλου «Διαγνωστικό και Θεραπευτικό Κέντρο Αθηνών Υγεία Α.Ε.» («ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ» το Μάρτιο 2013 και «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» τον Απρίλιο 2013). Η έκθεση του Ομίλου MIG στην Κύπρο αποτυπώνεται μέσω της επένδυσης στο ξενοδοχείο Hilton Λευκωσίας και στη μειοψηφική συμμετοχή ποσοστού 10% της Vivartia στη γαλακτοκομική εταιρεία «Χαραλαμπίδης-Κρίστης ΛΤΔ». Ο συνολικός κύκλος εργασιών των εν λόγω εταιρειών αποτελεί ποσοστό περίπου 1% του ενοποιημένου κύκλου εργασιών του Ομίλου MIG.