Μείωση ζημιών τόσο σε επίπεδο ομίλου όσο και σε επίπεδο μητρικής εταιρίας εμφάνισε το πρώτο τρίμηνο του 2013 η Εβροφάρμα, χάρη στη σχεδιασμένη μείωση του δικτύου πωλήσεων και της διανομής φρέσκου γάλακτος σε απομακρυσμένες περιοχές.

Ειδικότερα, το πρώτο τρίμηνο του 2013 τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν στις 609 χιλ. ευρώ έναντι 482 χιλ. ευρώ του αντίστοιχου περυσινού διαστήματος και τα εταιρικά κέρδη αυξήθηκαν στις 410 χιλ. ευρώ έναντι 131 χιλ. ευρώ της περυσινής περιόδου.

Το ενοποιημένο αποτέλεσμα προ φόρων ανήλθε σε ζημίες 333 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 447 χιλ. ευρώ της περυσινής περιόδου, το δε εταιρικό ανήλθε σε ζημίες 424 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 692 χιλ.ευρώ αντίστοιχα.

Το ενοποιημένο αποτέλεσμα μετά από φόρους ανήλθε σε ζημίες 161 χιλ.ευρώ έναντι ζημιών 519 χιλ. ευρώ της περυσινής περιόδου και το εταιρικό σε ζημίες 188 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 713 χιλ.ευρώ αντίστοιχα.

Η πιο πάνω βελτίωση των αποτελεσμάτων οφείλεται στη σχεδιασμένη μείωση του δικτύου πωλήσεων και της διανομής φρέσκου γάλακτος σε απομακρυσμένες περιοχές. Όπως ήταν αναμενόμενο οι ενοποιημένες και οι εταιρικές πωλήσεις ανήλθαν στις 5.188 χιλ. ευρώ και 5.033 χιλ. ευρώ αντίστοιχα έναντι 7.076 χιλ. ευρώ και 6.921 χιλ. ευρώ μειωμένες κατά 26,68 % και 27,28% αντίστοιχα.

Η διοίκηση της εταιρίας εφαρμόζει αυστηρά, αφενός την πολιτική μείωσης των εξόδων και αφετέρου την στοχευμένη ανάπτυξη των πωλήσεων.