Σε Τακτική Γενική Συνέλευση καλεί το ΔΣ της Eurobank τους μετόχους της τράπεζας  στις 27 Ιουνίου 2013, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 11:00 π.µ., στην Αθήνα , στο Ξενοδοχείο «Athenaeum Intercontinental», Λεωφ . Συγγρού 89-93.  


Τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης είναι τα εξής :  
1. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις χρήσεως 2012. Εκθέσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών .

 2. Απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για τη χρήση 2012.

3. Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών -λογιστών για τη χρήση 2013 και καθορισµός της αµοιβής της .

 4. Εκλογή νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου λόγω λήξης της θητείας του παρόντος , καθορισµός ανεξάρτητων µη εκτελεστικών µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και ορισµός των µελών της Επιτροπής Ελέγχου .  

5. Έγκριση αµοιβών των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και συµβάσεων , κατά τα άρθρα 23 α και 24 του κ.ν. 2190/1920.

6. Αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας µε καταβολή µετρητών µέχρι ποσού 580 εκατοµµυρίων ευρώ και έκδοση νέων κοινών µετοχών , για ιδιωτική τοποθέτηση στους κατόχους πέντε σειρών υβριδικών τίτλων (Lower Tier 1 - Series A, B, C, D και E) και στους κατόχους µίας σειράς τίτλων µειωµένης εξασφάλισης (Lower Tier 2), µε κατάργηση του δικαιώµατος προτίµησης των υφιστάµενων κοινών και προνοµιούχων µετόχων της . Αντίστοιχη τροποποίηση του καταστατικού της Τράπεζας .