Τη μη διανομή μερίσματος προς τους μετόχους από τα κέρδη της κλειόμενης χρήσεως 2012 αποφάσισε σήμερα η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Στέλιος Κανάκης ΑΒΕΕ.

Στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι, εκπροσωπούντες 6.392.886 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 85,24 % επί συνόλου 7.500.000 μετοχών και ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας.

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας το 2012 υποχώρησε από τα 17,93 στα 17,1 εκατ. ευρώ, μικρή υποχώρηση που είναι αποτέλεσμα των μεγαλύτερων εξαγωγών, αλλά και της διεύρυνσης του αριθμού των προσφερόμενων προϊόντων. 

Η Κανάκης λανσάρισε το 2012 συνολικά 26 νέους κωδικούς προϊόντος και προχώρησε σε δύο νέες συνεργασίες με οίκους του εξωτερικού (αμερικανική Ocean Spray και δενέζικη Harboes Bryggeri). 

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EΒITDA) ανληλθαν σε  1,71 στο 1,57 εκατ. ευρώ, τα προ φόρων κέρδη από το 1,48 στο 1,37 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν από τα 906 χιλ. στο 1,05 εκατ. ευρώ. 

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τη μη διανομή μερίσματος , ενώ για φέτος έχει αποφασιστεί η επιστροφή κεφαλαίου 0,10 ευρώ ανά μετοχή από 0,08 ευρώ πέρυσι.