Η εταιρεία Πλαστικά Θράκης ΑΒΕΕ ενηµερώνει το επενδυτικό κοινό ότι  η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της 29ης Μαϊου 2013 ενέκρινε τη διανοµή µερίσµατος ύψους   0,046666 ευρώ ανά µετοχή , το οποίο έχει υπολογιστεί προσαυξηµένο µε το µέρισµα που αντιστοιχεί στις ίδιες µετοχές τις οποίες κατέχει η εταιρεία . Το καθαρό ποσό το οποίο θα εισπράξουν οι µέτοχοι µετά την παρακράτηση φόρου 25% βάσει του Ν 3493/2011 θα ανέρχεται σε   0,035  ευρώ ανά µετοχή .   
Από τη ∆ευτέρα 10 Ιουνίου 2013 οι µετοχές της Εταιρείας θα διαπραγµατεύονται χωρίς το δικαίωµα είσπραξης µερίσµατος ( ηµεροµηνία αποκοπής ).  ∆ικαιούχοι είσπραξης του µερίσµατος θα είναι οι µέτοχοι της Εταιρείας οι οποίοι είναι εγγεγραµένοι στα αρχεία του Συστήµατος Άϋλων Τίτλων ( Σ.Α.Τ.) της Εταιρείας την Τετάρτη , 12 Ιουνίου 2013 (record date) Η καταβολή του µερίσµατος θα ξεκινήσει την Τρίτη , 18 Ιουνίου 2013 από την πληρώτρια Τράπεζα Πειραιώς ως ακολούθως :

 1) Μέσω των εξουσιοδοτηµένων χειριστών στο Σ.Α.Τ. και σύµφωνα µε τη διαδικασία διανοµής όπως ορίζεται στην παρ . 5.5 του Κανονισµού του Χ.Α. 2) Μέσω πίστωσης λογαριασµού που τηρούν στην Τράπεζα Πειραιώς για τους µετόχους που έχουν εξουσιοδοτήσει την Τράπεζα ως χειριστή για την είσπραξη του µερίσµατος . 3) Για όσους εκ των µετόχων δεν έχουν παράσχει ή έχουν ανακαλέσει τη σχετική εξουσιοδότηση στους χειριστές Σ.Α.Τ. ή για διάφορους λόγους , δεν καταστεί δυνατή η πίστωση µέσω των χειριστών τους , θα είναι δυνατή η είσπραξη του µερίσµατος µέσω του δικτύου καταστηµάτων της Τραπέζης Πειραιώς . Η είσπραξη του µερίσµατος για την υπ ’ αριθµ . 3 περίπτωση είναι δυνατή µέχρι την 31 η ∆εκεµβρίου 2013 και πραγµατοποιείται µε την κοινοποίηση του Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικός Αριθµός Μερίδος Επενδυτή –Σ.Α.Τ.) και την επίδειξη του δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας , είτε αυτοπροσώπως είτε µε νόµιµα εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπό τους .