Εγκρίθηκε η  εξαγορά της «MILLENNIUM BANK ΑΕ» από την «Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ» από την Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Το αρμόδιο Τμήμα της Επιτροπής Ανταγωνισμού, με την υπ' αριθ. 566/VII/2013 ομόφωνη απόφασή του, ενέκρινε τη γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση που αφορά στην απόκτηση από την ανώνυμη τραπεζική εταιρία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ» του αποκλειστικού ελέγχου επί της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «MILLENNIUM BANK ΑΕ», σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 3 ν. 3959/2011.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού έκρινε ότι η εν λόγω συγκέντρωση που αναφέρεται, πρωτίστως, στον τομέα των τραπεζικών εργασιών, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά.