Από 11/6 μετά το reverse split  η μετοχή της Attica Bank θα διαπραγματεύεται  στο ΧΑ στα 0,376 ευρώ.

Η διαπραγμάτευση των 244.885.573 (ΚΟ) μετοχών της τράπεζας «ATTICA BANK Α.Τ.Ε.» (GRS001013002),ονομαστικής αξίας εκάστης   0,35 ευρώ παύει από 5/6/2013,  και διαγράφονται από το ΟΑΣΗΣ, προκειμένου να αντικατασταθούν από 34.983.653 (ΚΟ) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης  2,45000002000935 ευρώ μετά το Reverse Split των μετοχών της τράπεζας.

Από την ίδια ημερομηνία, οι μετοχές της τράπεζας δεν ενσωματώνουν το δικαίωμα συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, με έκδοση 664.689.407 νέων (ΚO) μετοχών, σε τιμή διάθεσης μετοχής  0,30 ευρώ. Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από 11/6/2013 έως και 25/6/2013 και η περίοδος διαπραγμάτευσης του δικαιώματος στο Χ.Α. ορίζεται από 11/6/2013 έως και 18/6/2013.

Διευκρινίζεται ότι βάσει του άρθρου 2.6.3. του Κανονισμού του Χ.Α. και των αποφάσεων 22 & 26 του Δ.Σ. του Χ.Α., όπως ισχύουν, τα όρια διακύμανσης της τιμής της μετοχής μόνο για τη συνεδρίαση του Χ.Α. της 11/6/2013, ορίζονται ως εξής: +30% στην τιμή κλεισίματος της μετοχής της τελευταίας συνεδρίασης του Χ.Α. (4/6/2013), προσαρμοσμένη λόγω του Reverse Split:  1,81 ευρώ και –30% στην προσαρμοσμένη τιμή της μετοχής που προκύπτει και μετά την αύξηση:   0,376 ευρώ.