Η Ζάμπα συγκαλεί τακτική γενική συνέλευση την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2013 και ώρα 12.00, με βασικά θέματα την επιστροφή κεφαλαίου ύψους 1,60 ευρώ ανά μετοχή και την τροποποίηση του καταστατικού της λόγω της επικείμενης διαγραφής της από το Χρηματιστήριο Αθηνών.
 

Ειδικότερα, η Γ.Σ. καλείται να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις επί των εξής θεμάτων:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς της χρήσεως 1-1-2012 έως 31-12-2012, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της χρήσης 2012.

3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσεως 2013 και καθορισμός αμοιβής αυτών.

4. Έγκριση αμοιβών και παροχών, που χορηγήθηκαν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2012 .

5. Προέγκριση σύναψης σύμβασης με μέλη του Δ.Σ. και καθορισμός της αμοιβής αυτών, (άρθρο 23α παρ.2 και 24 παρ3) του Κ.Ν. 2190/20).

6. Πρόταση διανομής κερδών.

7. Αναμόρφωση,προσθήκη,τροποποίηση,συμπλήρωση διαγραφή και αναρίθμηση του συνόλου των άρθρων του καταστατικού της εταιρείας λόγω επικείμενης διαγραφής των μετοχών της από το Χρηματιστήριο Αθηνών.

8. Επιστροφή κεφαλαίου ποσού 1,60 ευρώ ανά μετοχή με ταυτόχρονη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας από 1,90 ευρώ σε0,30 ευρώ.(εισάγεται κατόπιν ασκήσεως δικαιώματος των μετόχων μειοψηφίας)