Η Τεχνική Ολυμπιακή ενημερώνει ότι η θυγατρική εταιρία της Σάμος Μαρίνες συμφώνησε τη μεταβίβαση δραστηριοτήτων της προς την εταιρία Σάμος Πυθαγόρειο Μαρίνα.
 

Η Τεχνική Ολυμπιακή εγγυάται την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Σάμος Μαρίνες εκ της ως άνω συμφωνίας. Σημειώνεται ότι ο κύκλος εργασιών της Σάμος Μαρίνες κατά την τελευταία οικονομική χρήση 2012 αντιπροσώπευε ποσοστό 2,54% του συνολικού κύκλου εργασιών του ομίλου.

Επισημαίνεται, επίσης, ότι η ως άνω συμφωνία τελεί υπό την αίρεση της εγκρίσεώς της από τις αρμόδιες αρχές, θα υποβληθεί δε προς έγκριση στη γενική συνέλευση τόσο της Τεχνικής Ολυμπιακής όσο και της Σάμος Μαρίνες.