Ως την μεγαλύτερη «ανοιχτή πληγή» της αγοράς εργασίας, χαρακτήρισε ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης την αδήλωτη καιανασφάλιστη εργασία.

Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο υπουργείο Εργασίας σε συνεργασία με τον υπουργό Δημοσίας Τάξης Νίκο Δένδια ανακοινώθηκε η ενδυνάμωση της συνεργασίας των φορέων του υπουργείου και της Οικονομικής Αστυνομίας για την καταπολέμηση της παραβατικότητας στην αγορά εργασίας. 

«Αυτή η διαχρονική παθογένεια της ελληνικής αγοράς εργασίας έχει ένα τεράστιο κοινω­νικό και οικονομικό κόστος. Οι συνθήκες ανομίας οδηγούν πρώτα και κύρια στην καταστρατήγηση θεμελιωδών δι­καιωμάτων των εργαζομένων και τον κλονισμό της κοινωνικής συνοχής. Αποστερούν το κοινωνικοασφαλιστικό σύστημα της χώρας από πολύτιμους πόρους που, μάλιστα, καλο­ύνται εκ των υστέρων και μέσω γενικής φορολογίας να καλύψουν οι ίδιοι οι πολίτες. Δημιουργούν συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ νόμιμων και παραβατικών επι­χειρήσεων, καταστέλλουν την υγιή επιχειρηματικότητα, υπονομεύουν την ίδια την ανα­πτυξιακή προοπτική της χώρας» είπε ο κ. Βρούτσης. 

Μάλιστα όπως είπε «η παραβατικότητα στην αγορά εργασίας, ιδιαίτερα σε συνθήκες κρίσης - και με το πρόσχημα της κρίσης - είναι μια απαράδεκτη, σχεδόν εγκληματική, οικονομική συμπεριφορά. Σε αυτό το πλαίσιο, η διασφάλιση της νομιμότητας στην αγορά εργασίας πρέπει να απο­τελεί μια από τις κύριες προτεραιότητες μιας ευνομούμενης πολιτείας. Πρέπει να συμβα­δίζει με τις μείζονες δημοσιονομικές και αναπτυξιακές προτεραιότητες».

Σε δηλώσεις του μετά τη σύσκεψη ο υπουργός Δημοσίας Τάξης Νίκος Δένδιας αφού εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς το υπουργό Εργασίας για τη συνεργασία του τόνισε ότι η Ελληνική Αστυνομία και η Οικονομική Αστυνομία ειδικότερα θα συντρέξουν με ό, τι καλύτερο μπορούν τη μεγάλη αυτή προσπάθεια για την καταπολέμηση του φαινομένου της ανασφάλιστης εργασίας. 

«Θα βοηθήσουν  σ’ αυτό το οποίο είναι καθήκον όλων μας: τη στήριξη του Ελληνα εργαζόμενου σ’ αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία. Είμαι βέβαιος για τις σημαντικές επιτυχίες που θα έχουμε και ευχαριστώ και πάλι και τον υπουργό κ. Βρούτση και τον υφυπουργό κ. Παναγιωτόπουλο για τη συνεργασία που θα έχουμε μεταξύ μας» είπε.

Στην σύσκεψη συμμετείχαν ο υπουργός Δη­μόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Νίκος Δένδιας, ο υφυπο­υργός Εργασίας κ. Νίκος Παναγιωτόπουλος, καθώς επίσης και ο αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, αντιστράτηγος κ. Νικόλαος Παπαγιαννόπουλος, η γενική γραμματέας του υπουργείου Εργασίας κ. Άννα Στρατινάκη, ο ειδικός γραμματέας ΣΕΠΕ κ. Μιχάλης Κανδαράκης, ο διοικητής του ΙΚΑ κ. Ροβέρτος Σπυρόπουλος, εκπρόσωποι της Ειδικής Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφάλισης (Ε.ΥΠ.Ε.Α) και ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Οικονομικής Αστυ­νομίας και Ηλεκτρονικού Εγκλήματος (ΥΠ.Ο.Α.Δ.Η.Ε.), ταξίαρχος κ. Βασί­λης Κοντογιάννης.

Με πρόσφατη νομοθετική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης (άρθρο 14, ν. 4144/2013) η Οικονομική Αστυνομία έχει καταστεί εκ παραλλήλου αρμόδια για την ενέργεια των ελέγχων, που προβλέπονται και ενεργο­ύνται από τα ελεγκτικά όργανα του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασ­φάλισης & Πρόνοιας (ΣΕΠΕ και ΕΥΠΕΑ), ιδίως σε περιπτώσεις ιδιαίτερης βαρύτητας και ενδιαφέροντος.

Με τη διάταξη αυτή το νομικό οπλοστάσιο της πολιτείας για την αντιμετώ­πιση του συνόλου των μορφών παραβατικότητας στην αγορά εργασίας (αδήλωτη και ανασφάλιστη εργασία, παράνομη λήψη επιδόματος ανεργίας, παράνομη εργασία, κ.λπ.) έχει ενισχυθεί σημαντικά.

Ο άμεσος σχεδιασμός για τη συνεργασία των φορέων των δύο υπουργείων, εξειδικε­ύεται ως ακολούθως:

1.   Συνεργασία – συγκρότηση κοινών κλιμακίων ελέγχου, κατόπιν ειδι­κού σχεδιασμού, σε περιπτώσεις ειδικής βαρύτητας και εξαιρετι­κού ενδιαφέροντος εργατικής, ασφαλιστικής και φορολογικής παραβατικότητας.

2.   Ανταλλαγή πληροφοριών και αλληλοενημέρωση για τα επιμέρους  επι­χειρησιακά σχέδια (προγράμματα) ελέγχων, ούτως ώστε να επι­τυγχάνεται η μέγιστη γεωγραφική, κλαδική και επαγγελματική κάλυψη της ελεγκτέας οικονομικής δραστηριότητας. 

3.   Ανταλλαγή τεχνογνωσίας, μεθόδων και εργαλείων ελέγχου με στόχο την περαιτέρω αύξηση της αποδοτικότητας των ελέγχων της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.

4.   Προώθηση της διασύνδεσης των πληροφοριακών συστημάτων των ελεγκτικών Σωμάτων, για την άμεση ανταλλαγή δεδομένων των πραγματοποιούμενων ελέγχων εργασιακής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και την αξιοποίησή τους.

5.   Δημιουργία Μητρώου Παραβατικότητας, με στόχο τη στρατηγική και αποτελεσματική εστίαση των ελέγχων, αλλά και την αξιοποίηση των δεδομένων από δημόσιους φορείς στο πλαίσιο της νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων.

6.   Συνεργασία για την κατάρτιση ειδικών επιχειρησιακών σχεδίων ελέγχων κατά τη θερινή περίοδο.

7.   Συνεργασία για τη δημιουργία πλαισίου άμεσης και επιτόπιας επι­βολής κυρώσεων στη βάση αντικειμενικών κριτηρίων.