Ποσοστό 93,171%του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου του ΔΟΛ θα κατέχει ο κ. Σταύρος Ψυχάρης μετά την εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των μετοχών που προσφέρθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου αποδοχής της δημόσιας πρότασης. Η περίοδος αποδοχής της Δημοσίας Πρότασης άρχισε την Τετάρτη, 8 Μαΐου 2013, και έληξε την Τρίτη, 4 Ιουνίου 2013. Κατά την ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης (ήτοι την 8η Απριλίου 2013), ο κ. Ψυχάρης κατείχε 31.049.859 μετοχές, οι οποίες αντιπροσώπευαν ποσοστό 92,085% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας.

Υπενθυμίζεται ότι στις 8 Απριλίου 2013, ο κ. Ψυχάρης απηύθυνε προαιρετική δημόσια πρόταση για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών εκδόσεως της ανώνυμης εταιρίας Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη που ο ίδιος δεν κατείχε κατά την ημερομηνία αυτή, ήτοι, 2.668.891 μετοχών, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 7,915% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας. Σημειώνεται ότι δεν υφίστανται πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με τον προτείνοντα και ή για λογαριασμό του.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αποδοχής προσφέρθηκαν από 254 αποδεχόμενους τη Δημόσια Πρόταση μετόχους 366.121 μετοχές, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 1,086% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας. O προτείνων δεν απέκτησε χρηματιστηριακώς μετοχές από την ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης και μέχρι και τη λήξη της περιόδου αποδοχής.

Επομένως, ο προτείνων θα κατέχει μετά την εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των μετοχών που προσφέρθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης, 31.415.980 μετοχές οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 93,171% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας. Σε αυτό το ποσοστό δεν συμπεριλαμβάνονται εκείνες οι πρόσθετες μετοχές που τυχόν αγοράσει ο προτείνων μέχρι και την ημερομηνία ολοκλήρωσης της ως ανωτέρω εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης.

Η μεταβίβαση των μετοχών που προσφέρθηκαν εγκύρως κατά τη Δημόσια Πρόταση και οι σχετικές καταχωρήσεις στο Σ.Α.Τ. θα πραγματοποιηθούν εντός 6 εργάσιμων ημερών από τη λήξη της περιόδου αποδοχής, ήτοι μέχρι την Τετάρτη 12 Ιουνίου 2013, με τον τρόπο που προβλέπεται στην παράγραφο 5.5 του Πληροφοριακού Δελτίου.

Το τίμημα θα καταβληθεί στους αποδεχόμενους μετόχους την Τετάρτη 12 Ιουνίου 2013, μέσω της Alpha Bank ανάλογα με τον τρόπο που έχει υποδείξει στη Δήλωση Αποδοχής.

Περαιτέρω, ο προτείνων θα απαιτήσει τη μεταβίβαση σε αυτόν όλων των υπόλοιπων μετοχών σε τιμή ανά μετοχή ίση προς το προσφερόμενο τίμημα (δηλ. 0,64 ευρώ ανά μετοχή), και υποχρεούται να αγοράσει μέσω συναλλαγών στο Χρηματιστήριο όλες τις μετοχές που θα του προσφερθούν εντός περιόδου 3 μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης έναντι καταβολής σε μετρητά του προσφερόμενου τιμήματος, 0,64 ευρώ.

Για το σκοπό αυτό, ο προτείνων θα εισάγει μέσω της Alpha Finance ΑΕΠΕΥ, πάγια εντολή για την αγορά μετοχών έναντι του προσφερόμενου τιμήματος, ήτοι 0,64 ευρώ ανά μετοχή.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του Δικαιώματος Εξαγοράς, ο προτείνων θα επιδιώξει την διαγραφή των μετοχών από το Χρηματιστήριο, σύμφωνα με το άρθρο 17, παράγραφος 5 του Ν. 3371/2005, δυνάμει απόφασης της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας.