Εκτός των αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου των τραπεζών μένουν και επίσημα τα ασφαλιστικά Ταμεία της χώρας όπως προκύπτει από ανακοίνωση της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΤΕ εκδόθηκε στις 5/6/2013 η υπουργική πράξη με την οποία απαλλάσσονται από τη συμεμτοχή στις ΑΜΚ τα ασφαλιστικά Ταμεία καθώς δεν εμπίπτουν στην έννοια των «ιδιωτών επενδυτών» ούτε στην έννοια του «ιδιωτικού τομέα».

Συγκεκριμένα στην ανακοίνωσή της η Εθνική αναφέρει:

«Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, σε συνέχεια των αναφερόμενων στο από 22.5.2013 Ενημερωτικό Δελτίο αναφορικά με την υπό εξέλιξη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας για την ανακεφαλαιοποίησή της, σύμφωνα με το Ν. 3864/2010, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 5.6.2013 εκδόθηκε Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (αρ. 6 / 2013) σύμφωνα με την οποία, το άρθρο 3 παρ. 1 της Π.Υ.Σ. 38/2012 (περί λεπτομερειών εφαρμογής του νόμου για την ανακεφαλαιοποίηση πιστωτικών ιδρυμάτων) συμπληρώνεται με τελευταίο εδάφιο και διαμορφώνεται ως ακολούθως :

“Το Ταμείο (Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας) εκδίδει τίτλους παραστατικούς δικαιωμάτων κτήσης μετοχών για τις κοινές μετοχές που αναλαμβάνει κατά το άρθρο 1 της παρούσας πράξης, εφόσον επιτευχθεί το ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα στην αύξηση σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 7 α του ν. 3864/2010. Στην περίπτωση αυτή, οι ιδιώτες επενδυτές που συμμετέχουν στην αύξηση κεφαλαίου λαμβάνουν τους τίτλους παραστατικών δικαιωμάτων κτήσης μετοχών, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στην αύξηση. Για τους σκοπούς εφαρμογής της παρούσας πράξης και του ν. 3864/2010 (Α΄ 119), οι φορείς γενικής κυβέρνησης κατά την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 1Β του ν. 2362/1995 (Α΄ 247) και ως αυτοί προσδιορίζονται, βάσει της ως άνω διάταξης, από το Μητρώο φορέων γενικής κυβέρνησης που τηρείται με ευθύνη της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, δεν εμπίπτουν στην έννοια των “ιδιωτών επενδυτών” ούτε στην έννοια του “ιδιωτικού τομέα“.»