Στις 17 Ιουνίου 2013 εκδικάζεται στις ΗΠΑ, στο Περιφερειακό Δικαστήριο της Βόρειας Συνοικίας της Νέας Υόρκης αγωγή-προσφυγή της αμερικανικής πολυεθνικής εταιρείας τροφίμων General Mills, η οποία στρέφεται κατά της FAGE USA και συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, ζητώντας χρηματική αποζημίωση για «καταστρατήγηση εμπορικών σημάτων», καθώς και «αποκατάσταση κερδών», με τον ισχυρισμό ότι το σήμα Total των γιαουρτιών της ΦΑΓΕ δημιουργεί σύγχυση στο καταναλωτικό κοινό των ΗΠΑ, επειδή ίδιο είναι και το σήμα δικών της, άλλων ειδών διατροφής.

Σημειώνεται ωστόσο  ότι η FAGE USA έχει δικαιωθεί έως τώρα από αμερικανικά δικαστήρια σε ανάλογες, αστήρικτες προσφυγές της General Mills.

Οσον αφορά την πορεία της ελληνικής ΦΑΓΕ το 2012, η εταιρεία παρουσίασε ζημιές ύψους 41,58 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω επιβάρυνσης των αποτελεσμάτων του από την αναδιάρθρωση της εταιρικής δομής του και τη μεταφορά περιουσιακών στοιχείων και της έδρας του οικείου ομίλου στο Λουξεμβούργο.

Ο όμιλος FAGE International έχει ανακοινώσει για το 2012, συνολικά έσοδα άνω των 550 εκατ. δολαρίων ΗΠΑ και κερδοφόρα τελικά οικονομικά αποτελέσματα.

Η ελληνική ΦΑΓΕ και οι θυγατρικές της, ως τμήμα του ευρύτερου ομίλου FAGE International, που δραστηριοποιείται παραγωγικά στην Ελλάδα και στις ΗΠΑ και εμπορικά σε πολλές άλλες χώρες, ανακοίνωσαν για το 2012:

* Έσοδα 173,16 εκατ. ευρώ, έναντι 201,05 εκατ. ευρώ το 2011, μειωμένα κατά 13,9% σε ποσοστό και κατά 27,89 εκατ. ευρώ σε αξία.

* Καθαρές ζημιές 41,58 εκατ. ευρώ, έναντι καθαρών κερδών 3,63 εκατ. ευρώ, δηλαδή δυσμενέστερα καθαρά αποτελέσματα κατά 45,21 εκατ. ευρώ σε αξία.

Τα τελικά αποτελέσματα αυτά εμπεριέχουν τόσο τις συνεχιζόμενες όσο και τις διακοπείσες δραστηριότητες της ελληνικής ΦΑΓΕ, που μεταφέρθηκαν στη FAGE International και ενοποιούνται πλέον στις δικές της οικονομικές καταστάσεις. Οι δραστηριότητες αυτές το 2012 απέδωσαν καθαρά κέρδη 16,32 εκατ. ευρώ, με έσοδα 192,19 εκατ. ευρώ, πέραν των εσόδων της ελληνικής ΦΑΓΕ και των θυγατρικών της, ύψους 173,16 εκατ. ευρώ.

Οι καθαρές ζημιές 41,58 εκατ. ευρώ ενσωματώνουν ζημιές 55,09 εκατ. ευρώ που αντιπροσωπεύουν τη διαφορά μεταξύ των καθαρών στοιχείων ενεργητικού που απενοποιήθηκαν και του τιμήματος (12,17 εκατ. ευρώ) που εισπράχθηκε για τη μεταβίβαση μετοχών και πνευματικών δικαιωμάτων στο εξωτερικό.

Η ελληνική ΦΑΓΕ ΑΕ το 2012 συγκρότησε στο Λουξεμβούργο τη νέα θυγατρική της FAGE Louxembourg, με εισφορά σε είδος των μη ελληνικών θυγατρικών της και των πνευματικών δικαιωμάτων του ομίλου. Στη συνέχεια, μεταβίβασε τις μετοχές της FAGE Louxembourg στη FAGE International στο κόστος κτήσης τους, ενώ αργότερα η τελευταία απέκτησε τις μετοχές της ΦΑΓΕ ΑΕ.

Εξαιρουμένων των δραστηριοτήτων που μεταβιβάστηκαν και των συνεπειών της σχετικής μεταβίβασης, η ελληνική ΦΑΓΕ και οι θυγατρικές της, ως τμήμα του ευρύτερου ομίλου FAGE, κατέγραψαν από τις συνεχιζόμενες δραστηριότητές τους ζημιές 2,81 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 13,01 εκατ. ευρώ το 2011. Για τον λόγο που προαναφέρθηκε οι ζημιές από τις διακοπείσες δραστηριότητες ήταν 38,77 εκατ. ευρώ, έναντι καθαρών κερδών 16,64 εκατ. ευρώ το 2011.

Η γαλακτοβιομηχανία ΦΑΓΕ ΑΕ, χωρίς τις θυγατρικές της (δεν έχουν επιπλέον δικά τους έσοδα), ανέφερε για το 2012 έσοδα 173,16 εκατ. ευρώ, έναντι 201,05 εκατ. ευρώ το 2011 (213,92 εκατ. ευρώ το 2010 και 237,99 εκατ. ευρώ το 2009), ζημιές προ φόρων 4,49 εκατ. ευρώ (13,25 εκατ. ευρώ το 2011) και καθαρές ζημιές 3,07 εκατ. ευρώ (13,81 εκατ. ευρώ το 2011).

Στις 31.12.2012 απασχολούσε 733 εργαζομένους, έναντι 833 στις 31.12.2011 (-12%).