Η Coca-Cola Ελληνική Εταιρεία Εμφιαλώσεως ανακοίνωσε την έναρξη και τους όρους έκδοσης ομολόγων  ύψους 800 εκατ. ευρώ, αποτελούμενης από επταετή ομόλογα σταθερού επιτοκίου ύψους 2,375%, που εκδίδονται από τη θυγατρική της, Coca-Cola HBC Finance B.V. στα πλαίσια του Προγράμματος Μεσοπρόθεσμων Ομολόγων αξίας 3 δισεκατομμυρίων το οποίο θεσπίστηκε στις 3 Ιουνίου 2013.

Η Coca-Cola Hellenic και η Coca-Cola HBCAG παρέχουν εγγύηση για την ως άνω έκδοση.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, θα υποβληθεί αίτηση στην εποπτεύουσα αρχή του Ηνωμένου Βασιλείου (U.K. Listing Authority) για την εισαγωγή των Νέων Ομολόγων στην Επίσημη Λίστα (Official List) και  την έναρξη της διαπραγμάτευσής τους στην Οργανωμένη Αγορά του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου. Η εκκαθάριση και έκδοση των Νέων Ομολόγων αναμένεται να λάβει χώρα την 18η Ιουνίου 2013.

Η Coca-Cola HBC προτίθεται να καταστεί πρόσθετη εγγυήτρια των υφιστάμενων Ομολόγων αξίας 500 εκατομμυρίων Ευρώ, επιτοκίου 7.875%, λήξεως την 15η Ιανουαρίου 2014, εκδόσεως της Εκδότριας και με εγγυήτριες την Coca-Cola Hellenic και την Coca-Cola HBC Finance P.L.C. (τα «Ομόλογα του 2014»), των υφιστάμενων Ομολόγων αξίας 600 εκατομμυρίων Ευρώ, επιτοκίου 4.250%, λήξεως την 16η Νοεμβρίου 2016, εκδόσεως της Εκδότριας και με εγγυήτριες την Coca-Cola Hellenic και την Coca-Cola HBC Finance P.L.C. (τα «Ομόλογα του 2016» και από κοινού με τα Ομόλογα του 2014, τα «Υφιστάμενα Ομόλογα») και των υφιστάμενων Ομολόγων, επιτοκίου 5.125%, λήξεως το 2013 και επιτοκίου 5.500% λήξεως το 2015, εκδόσεως της Εκδότριας και με εγγυήτριες την Coca-Cola Hellenic και την Coca-Cola HBC Finance P.L.C (τα «Ομόλογα των Η.Π.Α.»), την ή κατά την ημερομηνία έκδοσης των Νέων Ομολόγων την 18η Ιουνίου 2013.

Η Εκδότρια ανακοίνωσε ακόμη σήμερα την πρότασή της προς τους κατόχους των Ομολόγων του 2014 για αγορά των Ομολόγων τους έναντι μετρητών. Η Πρόταση γίνεται σύμφωνα με τους όρους και με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων  που περιλαμβάνονται στο Πληροφοριακό Δελτίο της Πρότασης της 10ης Ιουνίου 2013 (το «Πληροφοριακό Δελτίο της Πρότασης») το οποίο συντάχτηκε από την Εκδότρια στα Αγγλικά και υπόκειται στους περιορισμούς που ορίζονται στο Πληροφοριακό Δελτίο της Πρότασης.