Κατά τη διάρκεια της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της Alpha Αστικά Ακίνητα που έλαβε χώρα στην Αθήνα, στο Κεντρικό Κατάστημα της Alpha Bank, αποφασίστηκαν έγκυρα και υπερψηφίστηκαν όλα τα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

Ειδικότερα ελήφθησαν παμψηφεί και ομόφωνα οι κατωτέρω αποφάσεις:

1)   Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσεως 01.01.2012-31.12.2012 καθώς και οι Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή .

Αποφασίσθηκε η μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2012.

2)   Απαλλάχθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο καθώς και ο Ορκωτός Ελεγκτής από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής  χρήσεως 2012.

3)   Ανακοινώθηκε ότι μετά την παραίτηση του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου κου Αντωνίου Λεούση, εξελέγη ο κος Γεώργιος Ποιμενίδης, ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος με το από 7 Ιανουαρίου 2013 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου.  

4)   Εξελέγη η ελεγκτική εταιρία KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. για τη διαχειριστική χρήση 2013  και εγκρίθηκε η αμοιβή αυτής.

5)   Εγκρίθηκε η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και προεγκρίθηκε η αμοιβή του Προέδρου αυτού καθώς και του Διευθύνοντος Συμβούλου.

7)   Εγκρίθηκε η χορήγηση αδείας, σύμφωνα  με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του Ν.2190/1920, στα μετέχοντα της διευθύνσεως της Εταιρίας μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρίας, να  μετέχουν  σε Διοικητικά Συμβούλια ή και  στη Διεύθυνση εταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.   

Για όλα τα ανωτέρω θέματα η υλοποίησή τους θα είναι άμεση.