Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΧΑΕ κατά 1.961.056,89 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,03 ευρώ και καταβολή του ποσού αυτού στους μετόχους με αντίστοιχη τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας άρθρου 5 του Καταστατικού ενέκρινε μεταξύ άλλων η Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΕΧΑΕ που πραγματοποιήθηκε στις 11/6.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι΄ αντιπροσώπου μέτοχοι εκπροσωπούντες το 53,4% του συνόλου των 65.368.563 κοινών ονομαστικών μετοχών. 

Περαιτέρω η Γενική Συνέλευση χορήγησε προς το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότηση, προκειμένου να ορίσει την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος από τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, την ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων και την ημερομηνία πληρωμής της επιστροφής κεφαλαίου. Η εταιρεία, με νεώτερη ανακοίνωση, θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για τις ημερομηνίες προσδιορισμού δικαιούχων και πληρωμής της επιστροφής κεφαλαίου.