Στην επαναγορά προνομιούχων τίτλων της σειράς C (έχει προηγηθεί πρόταση επαναγοράς για τις σειρές A, B, D, E), συνολικής ονομαστικής αξίας 200 εκατ. ευρώ, προχωρά η Eurobank.
Η Eurobank προσφέρει μετρητά για το 100% της ονομαστικής αξίας, τα οποία προορίζονται για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. 

Η Πρόταση αποσκοπεί στη δηµιουργία κυρίων στοιχείων των Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier One capital) για την Τράπεζα µέσω της µετατροπής των Υφιστάµενων Τίτλων που θα προσφερθούν εγκύρως και θα γίνουν δεκτοί στο πλαίσιο της Πρότασης σε κοινές µετοχές της Τράπεζας, και στην ενίσχυση της ποιότητας της κεφαλαιακής της βάσης. Επίσης, η Πρόταση παρέχει στους ∆ικαιούχους Υφιστάµενων Τίτλων τη δυνατότητα να καταστούν µέτοχοι της Eurobank εγγραφόµενοι για την απόκτηση Νέων Μετοχών σε τιµή ανά κοινή µετοχή της Τράπεζας ίση µε την τιµή ανά κοινή ονοµαστική µετοχή της Τράπεζας που κατέβαλε το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (εφεξής το «Τ.Χ.Σ.») για να εγγραφεί για την απόκτηση των Μετοχών του Τ.Χ.Σ

Πιο αναλυτικά η ERB Hellas Funding Limited (εφεξής ο «Προτείνων») ανακοινώνει πρόσκληση σε δικαιούχους των Προνοµιούχων Τίτλων της Σειράς C συνολικής ονοµαστικής αξίας €200.000.000, εγγυηµένων, µη σωρευτικού µερίσµατος, χωρίς δικαιώµατα ψήφου, µε τοκοµερίδιο 6,00%, έκδοσης του Προτείνοντος (εφεξής οι «Υφιστάµενοι Τίτλοι»), οι οποίοι (δικαιούχοι) πληρούν τις προϋποθέσεις προκειµένου: 

(α) να προσφέρουν τους εν λόγω Υφιστάµενους Τίτλους για εξαγορά από τον Προτείνοντα έναντι µετρητών µε τιµή εξαγοράς στο 100% της ονοµαστικής αξίας κάθε τέτοιου Υφιστάµενου Τίτλου (εφεξής η «Τιµή Εξαγοράς» και το προϊόν σε µετρητά από την εξαγορά κάθε τέτοιου Υφιστάµενου Τίτλου στην Τιµή Εξαγοράς εφεξής το «Προϊόν Εξαγοράς») και 

(β) σε σχέση µε Υφιστάµενους Τίτλους που εγκύρως προσφέρθηκαν από τον δικαιούχο τους προς εξαγορά και έγιναν δεκτοί από τον Προτείνοντα στο πλαίσιο της Πρότασης, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα: (i) να παράσχουν εντολή στον Προτείνοντα, να καταθέσει (επ'ονόµατι και για λογαριασµό εκάστου τέτοιου δικαιούχου) το συνολικό Προϊόν Εξαγοράς σε σχέση µε τους εν λόγω Υφιστάµενους Τίτλους στον ειδικό λογαριασµό της Τράπεζας Eurobank Ergasias για την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας του άρθρου 11 παρ. 6 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει (εφεξής ο «Λογαριασµός Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου»), µε µοναδικό σκοπό την εγγραφή από τον Προτείνοντα (επ' ονόµατι και για λογαριασµό κάθε τέτοιου δικαιούχου) για την απόκτηση νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών που θα εκδοθούν από την Τράπεζα (εφεξής οι «Νέες Μετοχές») µε τιµή έκδοσης ανά Νέα Μετοχή €1,5409107890977 (ii) να παράσχουν εντολή στον Προτείνοντα να µεριµνήσει για την παράδοση από την Τράπεζα σε κάθε τέτοιο δικαιούχο στην Ηµεροµηνία ∆ιακανονισµού Μετοχών (όπως ορίζεται κατωτέρω) της αντιστοιχούσας ποσότητας Νέων Μετοχών (στρογγυλοποιούµενης προς τα κάτω στον κοντινότερο ακέραιο αριθµό Νέων Μετοχών) η οποία (ποσότητα) προσδιορίζεται όπως περιγράφεται στη δεύτερη υποσηµείωση του κατωτέρω πίνακα και στο Offer Memorandum (εφεξής η «Ποσότητα Νέων Μετοχών», και (iii) να παράσχει εντολή στην Τράπεζα να παραδώσει σε κάθε τέτοιο δικαιούχο την αντιστοιχούσα Ποσότητα Νέων Μετοχών.

Ο Προτείνων δεν θα καταβάλει ποσό σε µετρητά σε δικαιούχο έναντι κλασµατικών υπολοίπων Νέων Μετοχών που ο εν λόγω δικαιούχος θα δικαιούταν να λάβει υπό άλλες προϋποθέσεις.