Η S&B Βιομηχανικά Ορυκτά σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθώς και σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση που έλαβε την 13.06.2013, ανακοινώνει στους επενδυτές με την παρούσα ότι η εταιρεία DELPHI LUXEMBOURG HOLDINGS S.ÀR.L. απέκτησε την 11.06.2013, 5.850 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εκδότριας με αξία απόκτησης 5,80 ευρώ ανά μετοχή και συνολική καθαρή αξία 33.930,00 ευρώ.

Περαιτέρω, η εταιρεία DELPHI LUXEMBOURG HOLDINGS S.ÀR.L. απέκτησε την 12.06.2013, 1.938 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εκδότριας με αξία απόκτησης  5,80 ευρώ ανά μετοχή και συνολική καθαρή αξία 11.240,40 ευρώ. 
Η εταιρεία DELPHI LUXEMBOURG HOLDINGS S.ÀR.L. απέστειλε την ανωτέρω ενημέρωση βάσει του άρθρου 13 του ν. 3340/2005 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στην Εκδότρια την 13.06.2013, ως νομικό πρόσωπο το οποίο έχει στενό δεσμό με τον κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλο και επομένως είναι υπόχρεο πρόσωπο προς γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005.    
Η S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε.σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθώς και σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση που έλαβε την 13.06.2013, ανακοινώνει στους επενδυτές με την παρούσα ότι η εταιρεία DELPHI LUXEMBOURG HOLDINGS S.ÀR.L. απέκτησε την 11.06.2013, 5.850 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εκδότριας με αξία απόκτησης 5,80 ευρώ ανά μετοχή και συνολική καθαρή αξία 33.930,00 . Περαιτέρω, η εταιρεία DELPHI LUXEMBOURG HOLDINGS S.ÀR.L. απέκτησε την 12.06.2013, 1.938 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εκδότριας με αξία απόκτησης 5,80 ευρώ  ανά μετοχή και συνολική καθαρή αξία 11.240,40 ευρώ. 
Η εταιρεία DELPHI LUXEMBOURG HOLDINGS S.ÀR.L. απέστειλε την ανωτέρω ενημέρωση βάσει του άρθρου 13 του ν. 3340/2005 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στην Εκδότρια την 13.06.2013, ως νομικό πρόσωπο το οποίο έχει στενό δεσμό με τον κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλο και επομένως είναι υπόχρεο πρόσωπο προς γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005.