Το νέο ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΕΛΒΑΛ που πραγματοποιήθηκε σήμερα, Πέμπτη 13 Ιουνίου, 
Κατά τη διάρκεια της συνέλευσης, έγινε ανασκόπηση των αποτελεσμάτων του 2012, καθώς και αναφορά στην πορεία της εταιρίας. Ο όγκος των πωλήσεων, κατά το 2012, ανήλθε στους 242 χιλ. τόνους, έναντι 232 χιλ. τόνους το 2011, ενώ ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε οριακά κατά 1,4%, λόγω των χαμηλότερων τιμών πώλησης. Σε επίπεδο αποτελεσμάτων, η ΕΛΒΑΛ παρουσίασε κέρδη προ φόρων ύψους 16,2 εκατ. ευρώ σε σχέση με κέρδη ύψους 20,7 εκατ. ευρώ το 2011. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε  46,5 εκατ. ευρώ μειωμένα  κατά 12,1% σε σχέση με το 2011 ενώ τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε  16,1 εκατ. ευρώ.

Σε επίπεδο Ομίλου, κερδοφορία παρουσίασε ο τομέας έλασης, ενώ ο τομέας διέλασης, λόγω των προβλημάτων στην Ελληνική οικονομία και ειδικότερα στον κλάδο της οικοδομής, εξακολουθεί να είναι ζημιογόνος, αλλά με μειούμενες ζημιές. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 80,2 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 2,7% σε σχέση με το 2011, τα κέρδη προ φόρων σε 22,6 εκατ. ευρώ και τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας σε 21,7 εκατ. ευρώ έναντι 17,4 εκατ. ευρώ του 2011.

Τέλος, σχετικά με την πορεία της εταιρίας κατά το 2013, έγινε αναφορά στα αποτελέσματα του Α’ τριμήνου. Ο αυξημένος όγκος πωλήσεων στον τομέα έλασης, και το βελτιωμένο μίγμα προϊόντων οδήγησε στην ενίσχυση των μεγεθών του Ομίλου παρά την επιβάρυνση από το υψηλό ενεργειακό κόστος που μειώνει σημαντικά την ανταγωνιστικότητα μας στις διεθνείς αγορές. Παράλληλα λόγω της αύξησης του φορολογικού συντελεστή από το 20% στο 26%, έγινε επανυπολογισμός της αναβαλλόμενης φορολογίας του Ομίλου και προέκυψε εφάπαξ αναβαλλομένη ζημία, που επιβάρυνε εξολοκλήρου τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου.