Η ΣΙΔΜΑ ανακοινώνει ότι η τακτική γενική συνέλευση της εταιρίας στις 13/6/2013 αποφάσισε, μεταξύ άλλων, με απαρτία 76,825% τη παροχή πρόσθετων εξασφαλίσεων για ομολογιακό δάνειο 49 εκατ. ευρώ, αλλά και το νέο διοικητικό συμβούλιο της εισηγμένης.

Ειδικότερα, η Γ.Σ. αποφάσισε την εγγραφή προσημείωσης υποθήκης, ανώτατου ποσού 49 εκατ. ευρώ επί του ακινήτου της εταιρίας στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης και την εκχώρηση, αιτία ενεχύρου, απαιτήσεών της που απορρέουν από τα ασφαλιστήρια συμβόλαια της εταιρίας, τα οποία αφορούν στο ανωτέρω αναφερόμενο ακίνητο.

Επιπλέον, ανέδειξε το νέο διοικητικό συμβούλιο, το οποίο στη συνέχεια συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Μαρσέλ Αμαρίλιο - Πρόεδρος Μη Εκτελεστικό Μέλος.

2. Νικόλαος Μαρίου - Αντιπρόεδρος Εκτελεστικό Μέλος.

3. Δανιήλ Μπεναρδούτ - Διευθύνων Σύμβουλος Εκτελεστικό Μέλος.

4. Ευστράτιος Θωμαδάκης- Εκτελεστικό Μέλος.

5. Κωνσταντίνος Καρώνης - Μη Εκτελεστικό Μέλος.

6. Ηλίας Μωϋσής - Εκτελεστικό Μέλος.

7. Χαϊμ Ναχμίας - Μη Εκτελεστικό Μέλος.

8. Γεώργιος Κατσαρός - Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος.

9. Αβραάμ Μωϋσής - Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος.