Υφιστάμενοι τίτλοι συνολικής ονομαστικής αξίας 307 εκατ. ευρώ, τους οποίους η Eurobank αποδέχτηκε στο σύνολό τους,  προσφέρθηκαν εγκύρως προς εξαγορά στο πλαίσιο του προγράμαμτος διαχείρισης στοιχείων παθητικού που ανακοίνωσε στις 27 Μαΐου 2013 η τράπεζα.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η παραπάνω πρωτοβουλία ενισχύει περαιτέρω τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας Core Tier 1 της Τράπεζας κατά το ποσό των 307 εκατ. ευρώ, επιπροσθέτως των €5,8 δισ. που πρόσφατα καλύφθηκαν από το Τ.Χ.Σ. 

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας σε σχέση με τις Προτάσεις προϋποθέτει την έγκριση από τη γενική συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας, η οποία έχει συγκληθεί για τις 27η Ιουνίου 2013. 

Η αναμενόμενη ημερομηνία διακανονισμού των Υφιστάμενων Τίτλων είναι η 28η Ιουνίου 2013. Η αναμενόμενη ημερομηνία για την παράδοση των νέων μετοχών της Τράπεζας στους δικαιούχους Υφιστάμενων Τίτλων που εγκύρως συμμετείχαν στις Προτάσεις οι προσφορές των οποίων έγιναν δεκτές είναι η 4η Ιουλίου 2013. 

Υπενθυμίζεται, ότι είναι σε εξέλιξη η από 12/6/2013 πρόταση της ERB Hellas Funding Limited προς τους κατόχους της σειράς υβριδικών τίτλων (Lower Tier 1 - Series C), η συμμετοχή στην οποία λήγει την 19 Ιουνίου 2013, σύμφωνα με τους όρους της πρότασης αυτής. Η εναπομείνασα ονομαστική αξία των παραπάνω υβριδικών τίτλων (Lower Tier 1 - Series C) ανέρχεται στα 60 εκ. ευρώ.

Σημειώνεται επίσης ότι στο πλαίσιο διαχείρισης στοιχείων παθητικού (Liability Management Exercise – «LME») η Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. ( εφεξής «η Τράπεζα») ανακοίνωσε στις 27 Μαΐου 2013 προτάσεις «εφεξής «οι Προτάσεις») με αποδέκτες δικαιούχους τεσσάρων σειρών υβριδικών τίτλων (Lower Tier 1 - Series A, B, D and E) και μίας σειράς τίτλων μειωμένης εξασφάλισης (Lower Tier 2) (εφεξής «οι Υφιστάμενοι Τίτλοι») που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στις Προτάσεις, σύμφωνα με τους όρους των Προτάσεων. Η περίοδος συμμετοχής στις Προτάσεις έληξε την Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2013. Ειδικότερα, η συμμετοχή στις Προτάσεις έγινε σε εθελοντική βάση ως ακολούθως: 

A. εξαγορά από την Τράπεζα των Υφιστάμενων Τίτλων που εγκύρως προσφέρθηκαν και έγιναν αποδεκτοί από την Τράπεζα στην ονομαστική τους αξία, και 

B. ταυτόχρονη υποχρέωση συμμετοχής των δικαιούχων των Υφιστάμενων Τίτλων με το ποσό της εξαγοράς σε νέα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, καλυπτόμενη με μετρητά, σε τιμή έκδοσης ίδια με την τιμή έκδοσης των κοινών μετοχών (€1,5409107890977 μετά το reverse split 1:10) στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά €5,8 δισ. που κάλυψε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («Τ.Χ.Σ.») στο πλαίσιο του Ν. 3864/2010. 

Σύμφωνα με ξεχωριστή ανακοίνωση, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Ευθύμιος Χριστοδούλου, δεν θα είναι υποψήφιος προς εκλογή στo νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα εκλεγεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 27ης Ιουνίου.