Η SRPIDER STORES A.E. ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι προχώρησε σε επανυποβολή των στοιχείων και πληροφοριών καθώς και των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της περιόδου από 01/01/2013 έως 31/03/2013, καθώς σε πίνακες των οικονομικών καταστάσεων, και ειδικότερα στον πίνακα κατάστασης συνολικών εισοδημάτων περιόδου, αναφερόταν εκ παραδρομής ότι τα ενοποιημένα συγκεντρωτικά συνολικά αποτελέσματα περιόδου ανέρχονταν σε ζημίες € 14.153 χιλ. ενώ τα εταιρικά συγκεντρωτικά συνολικά αποτελέσματα περιόδου σε ζημίες €13.046 χιλ.

Με την ορθή επανυποβολή των στοιχείων και πληροφοριών καθώς και των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων, τα ενοποιημένα συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα περιόδου διαμορφώνονται σε ζημίες € 14.278 χιλ.και τα εταιρικά συγκεντρωτικά συνολικά αποτελέσματα περιόδου σε ζημίες € 13.171 χιλ.

Να σημειωθεί ότι η διαφοροποίηση οφείλεται σε επίδραση από αλλαγή φορολογικού συντελεστή, η οποία επιβάρυνε τα ενοποιημένα και εταιρικά συγκεντρωτικά συνολικά αποτελέσματα περιόδου μετά φορών κατά το ποσό των € 125 χιλ.

Τα ορθά στοιχεία και πληροφορίες καθώς και οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας καθώς και στην ιστοσελίδα του Χ.Α