Τη μη διανομή μερίσματος προς τους μετόχους της Mevaco Μεταλλουργική ΑΒΕΕ από τα κέρδη της κλειόμενης χρήσης 2012 ενέκρινε, μεταξύ άλλων, η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.