«Φάκελο» με όλα τους τα περιουσιακά στοιχεία, κινητά, ακίνητα μέχρι και έργα τέχνης, θα πρέπει να προσκομίσουν στις Εφορίες όσοι φορολογούμενοι επιθυμούν να υπαχθούν στη νέα ρύθμιση της «τελευταίας ευκαιρίας» για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο.

Η αίτηση τους θα προχωρήσει μόνο εάν τα στοιχεία της δήλωσης είναι ακριβή σε αντίθετη περίπτωση θα αντιμετωπίζουν ακόμα και ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών μηνών. Εφόσον δηλώσουν το σύνολο των περιουσιακών τους στοιχείων, ακόμα και κοσμήματα και έργα τέχνης καθώς τα μελλοντικά έσοδα που πιθανόν να έχουν, μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση της τελευταίας ευκαιρίας οι οφειλέτες του Δημοσίου.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του γενικού γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Χ. Θεοχάρη οι οφειλέτες του Δημοσίου για να μπορέσουν να υπαχθούν στη ρύθμιση θα πρέπει να δηλώσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία όπως το μηνιαίο εισόδημά τους, επενδύσεις/συμμετοχές κάθε μορφής, τους αριθμούς των τραπεζικών τους λογαριασμών (IBAN), μεταφορικά μέσα, τα ακίνητα επί των οποίων έχει εμπράγματο δικαίωμα, απαιτήσεις από τρίτους, καθώς και πληροφορίες που θα περιλαμβάνουν οφειλές του σε ασφαλιστικά Ταμεία ή άλλες υπηρεσίες του δημοσίου τομέα και άλλες πάγιες υποχρεώσεις προς τρίτους, εφόσον υφίστανται, το τρέχον και το αναμενόμενο εισόδημά τους (π.χ. εκτίμηση για τυχόν έσοδα από μελλοντική εκμίσθωση ακινήτου, εμπορική συμφωνία κ.λπ.).

Οπως αναφέρει η «Καθημερινή» στην υπεύθυνη δήλωση που θα συνοδεύει την αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση οι οφειλέτες του Δημοσίου αφού θα δηλώνουν ότι δεν έχουν καταδικαστεί και δεν τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για αδικήματα φοροδιαφυγής υποχρεούνται να εμφανίσουν:

- Στοιχεία δηλούμενου μηνιαίου εισοδήματος:

• Μηνιαίο καθαρό εισόδημα (ποσό).

• Πάγιες μηνιαίες υποχρεώσεις (από δάνεια κ.λπ.).

• Αναμενόμενο (επιπλέον) μηνιαίο εισόδημα (περιγραφή, ποσό) όπως εκτίμηση για τυχόν έσοδα από μελλοντική εκμίσθωση ακινήτου, εμπορική συμφωνία κ.λπ.

Περιουσιακά στοιχεία

- Ακίνητη περιουσία. Εφόσον τα εμπράγματα δικαιώματα (πλήρης κυριότητα, επικαρπία, ψιλή κυριότητα) επί ακινήτων έχουν δηλωθεί στο έντυπο Ε9, οι οφειλέτες δεν θα χρειαστεί να τα δηλώσουν εκ νέου. Για μη δηλωθέντα εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων όπως εμπράγματα δικαιώματα που αποκτήθηκαν πρόσφατα ή εμπράγματα δικαιώματα στο εξωτερικό για τα οποία δεν υπάρχει υποχρέωση δήλωσης, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να αναγράψουν τα στοιχεία των ακινήτων (διεύθυνση, περιγραφή, εμπράγματο δικαίωμα, ποσοστό κυριότητας). 3. Μεταφορικά μέσα: • Αυτοκίνητα, σκάφη αναψυχής, ελικόπτερα κ.λπ. εφόσον έχουν δηλωθεί στο έντυπο Ε1 δεν δηλώνονται ξανά.

• Για μη δηλωθέντα μεταφορικά μέσα που αποκτήθηκαν πρόσφατα θα δηλωθούν τα στοιχεία όπως είδος, αριθμός κυκλοφορίας ή νηολογίου, ποσοστό κυριότητας κ.λπ.

-Λοιπά περιουσιακά στοιχεία. Ομόλογα, μετοχές, ομολογίες, μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων, παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα κ.λπ. Θα περιγράφονται το είδος, ο τίτλος, ο αριθμός χαρτοφυλακίου, η τρέχουσα αξία.

- Συμμετοχή σε κάθε είδους επιχειρήσεις. Θα πρέπει να δηλωθούν το είδος συμμετοχής, το είδος της επιχείρησης κ.λπ.

- Κινητά περιουσιακά στοιχεία μεγάλης αξίας όπως έργα τέχνης, συλλογές. Θα δηλωθούν το είδος, το πλήθος και η αξία.