Ένα βήμα πριν από την παραπομπή της στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο βρίσκεται η Ελλάδα καθώς σύμφωνα με την Κομισιόν δεν έχει συμμορφωθεί με τους κοινοτικούς κανόνες για την πάταξη της φοροδιαφυγής.

Την ώρα που η χώρα μας μαστίζεται από τηφοροδιαφυγή και τα φορολογικά έσοδα είναι στο «κόκκινο», η Κομισιόν απειλεί με παραπομπή στο ευρωδικαστήριο εάν εντός των επομένωνδύο μηνών η Ελλάδα δεν εφαρμόσει την οδηγία σχετικά με τη διοικητική συνεργασία των κρατών - μελών της ΕΕ στην εθνική της νομοθεσία.

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή απέστειλε αιτιολογημένες γνώμες, που αποτελούν το δεύτερο στάδιο της προδικαστικής διαδικασίας, στο Βέλγιο, την Ελλάδα, τη Φινλανδία, την Ιταλίακαι την Πολωνία, με τις οποίες τις καλεί να κοινοποιήσουν τη μεταφορά της κοινοτικής οδηγίας σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στην εθνική νομοθεσία τους.

Η Οδηγία σχετικά με τη διοικητική συνεργασία αποσκοπεί στην αύξηση της διαφάνειας, τη βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών και την ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας. Τα κράτη- μέλη είχαν υποχρέωση να αρχίσουν να εφαρμόζουν την εν λόγω οδηγία από την 1η Ιανουαρίου 2013. Ωστόσο, οι πέντε χώρες δεν ενημέρωσαν την Επιτροπή σχετικά με τη μεταφορά της οδηγίας στην εθνική νομοθεσία τους. Εάν δεν υπάρξει ικανοποιητική απάντηση εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει αυτά τα πέντε κράτη- μέλη στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Η οδηγία σχετικά με τη διοικητική συνεργασία περιλαμβάνει πολλές διατάξεις που θα συμβάλουν σημαντικά στην αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των εθνικών διοικήσεων όσον αφοράτον εντοπισμό φοροφυγάδων. Εμποδίζει τα κράτη- μέλη να αρνούνται την παροχή πληροφοριών με το επιχείρημα ότι τα στοιχεία είναι στην κατοχή χρηματοπιστωτικών οργανισμών. Καθορίζει σαφείς προθεσμίες για τη διαβίβαση αυτεπάγγελτης πληροφόρησης (όταν υπάρχουν υποψίες φοροδιαφυγής) και πληροφοριών κατόπιν αιτήσεως. Προβλέπει επίσης κοινά έντυπα και τυποποιημένες διαδικασίες για να βελτιωθούν η ποιότητα και η ταχύτητα της διαβίβασης στοιχείων μεταξύ εθνικών αρχών.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της οδηγίας σχετικά με τη διοικητική συνεργασία, η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ φορολογικών αρχών θα επεκταθεί σημαντικά στο μέλλον. Η οδηγία, όπως έχει ήδη εγκριθεί, προβλέπει ότι, από την 1η Ιανουαρίου 2015, θα ανταλλάσσονται αυτομάτως οι διαθέσιμες πληροφορίες για το επαγγελματικό εισόδημα, την ακίνητη περιουσία, τις αμοιβές των διευθυντών, τις συντάξεις και την ασφάλεια ζωής.

Στις 12 Ιουνίου, η Επιτροπή πρότεινε να τροποποιηθεί η οδηγία ώστε να επεκταθεί περαιτέρω το πεδίο της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών σε άλλες κατηγορίες εισοδήματος και κεφαλαίου.