Την υποβολή αιτήματος προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τη διαγραφή των μετοχών από το Χρηματιστήριο Αθηνών αποφάσισε η Τακτική Αυτόκλητη Καθολική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Eurodrip που συνήλθε την Τετάρτη 19 Ιουνίου 2013. 

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, παρέστη δια  εκπροσώπου ο μοναδικός μέτοχος αυτής που κατέχει το σύνολο των 44.448.600 μετοχών της εταιρείας, ήτοι ποσοστό 100,00 % του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, παρέστη δε επίσης, όπως ορίζει ο νόμος  ο Συμβολαιογράφος Αθηνών κ. Σωτήριος Ματσανιώτης. 

Κατά τη εν λόγω συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις:

Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της Εταιρείας για τη Χρήση 2012 (01.01.2012 έως 31.12.2012) και οι επ΄ αυτών αντίστοιχες Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή και  η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2012.

Η εταιρεία δεν θα διανείμει μέρισμα για την χρήση 2012 λόγω συνδρομής  των  προϋποθέσεων του 44α παρ.2 του Κ.Ν. 2190/1920.

Εγκρίθηκαν οι αμοιβές που χορηγήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. κατά τη χρήση 2012, ποσού 339.778,86 ευρώ και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές για το 2013μέχρι του συνολικού ποσού των 350.000 ευρώ.

Εξελέγη ως τακτικός ελεγκτής για τη χρήση 2013 ο κ. Σταύρος Παπαντώνης με Α.Μ. ΣΟΕΛ και ως αναπληρωματικός αυτού  ο κ. Βασίλης Πάλμoυ με Α.Μ. ΣΟΕΛ 33311 μέλη της ελεγκτικής εταιρίας «ACTION AUDITING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ» με Α.Μ. ΣΟΕΛ 164, η οποία είναι μέλος του δικτύου της Russel Bedford International.

Χορηγήθηκε άδεια σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20 για την συμμετοχή των μελών του Δ.Σ. καθώς και των διευθυντών της Εταιρείας στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση των εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς με την Εταιρεία  σκοπούς.

Αποφασίστηκε η μεταφορά της έδρας της Εταιρείας από το Δήμο Αθηναίων στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής. Η έδρα της Εταιρείας θα είναι στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής και ειδικότερα επί της Λ. Κηφισίας αρ. 36, 2ος όροφος.

Εγκρίθηκε:

 
Η αντικατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ήτοι του Κωνσταντίνου Γκλαβά, της Εύας συζύγου Δημητρίου Παρασκευοπούλου, του Μαυροειδή Αγγελόπουλου και  του Δημητρίου Παζαίτη από τους William Dexter Paine III, Mitchell Presser, David Buckeridge και Thomas Anderman που πραγματοποιήθηκε  με την από 29.1.2013 απόφαση Δ.Σ. της Εταιρείας (αριθμός πρακτικού 552/29.1.2013) και

Η αντικατάσταση του William Dexter Paine II από τον Dr. Stephan Josef Maria Kessel που έγινε με την από 8.2.2013 απόφαση του Δ.Σ. (αριθμός πρακτικού 553/8.2.2013).

Εκλέχθηκαν τα ακόλουθα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις επιτροπές:

Για την Επιτροπή Ελέγχου με θητεία έως 30.6.2014:

Mitchell Presser - μη-εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., Πρόεδρος της επιτροπής

Thomas Simeon Laurence Anderman - μη-εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., Μέλος της επιτροπής

Κωνσταντίνος Γιαννίρης - ανεξάρτητο μη-εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., Μέλος της επιτροπής

 

Για την Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αμοιβών με θητεία έως 30.6.2014:

David Buckeridge, μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. – Πρόεδρος Επιτροπής

Μενέλαος Τασόπουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. – Μέλος Επιτροπής

Μιχαήλ Παναγής, εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. – Μέλος Επιτροπής

 

Τέλος, αποφασίστηκε η υποβολή αιτήματος προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 5 του Ν. 3371/2005 προς διαγραφή των μετοχών της Εταιρείας από το Χρηματιστήριο Αθηνών.