Η MIG Real Estate ΑΕΕΑΠ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι ολοκληρώθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, την οποία αποφάσισε η από 10 Απριλίου 2013 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Με την αύξηση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά 5.202.000 Ευρώ, με την έκδοση 1.734.000 κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας € 3,00 έκαστη, η διαπραγμάτευση των οποίων στο Χρηματιστήριο Αθηνών άρχισε την 21.6.2013.

Ως εκ τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον σε 42.222.000 Ευρώ και διαιρείται σε 14.074.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 3,00 έκαστη.

Κάθε μετοχή της Εταιρίας παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου.