Αίτηση κήρυξης σε πτώχευση υπέβαλλε σήμερα η Nutriart. 

Συγκεκριμένα, η εταιρεία ΝUTRIART ΑΒΕΕ (Εταιρεία) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό και τις εποπτικές αρχές για τα παρακάτω:

-H εταιρεία κατέβαλλε σημαντικές προσπάθειες για την αναδιάρθρωση και τον εξορθολογισμό της τα τελευταία χρόνια.

-Η επιδείνωση της κρίσης, ταυτόχρονα με τις μεγάλες καθυστερήσεις που υπήρξαν στην οριστικοποίηση, σύναψη και υλοποίηση των συμφωνιών χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης με τις τράπεζες, επιβάρυναν σε μεγάλο βαθμό την οικονομική κατάσταση της εταιρείας, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα η εταιρεία να μην είναι σε θέση πλέον να ανταποκριθεί στις οικονομικές υποχρεώσεις της.

Κατόπιν των παραπάνω, η εταιρεία, σε συνέχεια της από 20.06.2013 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, υπέβαλε σήμερα αίτηση κήρυξης σε πτώχευση ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με ημερομηνία συζήτησης τη 18η Σεπτεμβρίου 2013.

Η υποβληθείσα αίτηση πτώχευσης θα εγκριθεί και από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που θα συγκληθεί για τον σκοπό αυτό.

Αμέσως μετά την ανακοίνωση, αποφασίστηκε και η αναστολή διαπραγμάτευσης για την εισηγμένη. Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, "από 21/6/2013, ο Πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αθηνών αποφάσισε την αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας NUTRIART Α.Β.Ε.Ε. (GRS107003006) στο Χ.Α.".